Ново в Експертис - обновено на

Печалби и загуби, реализирани в резултат от разпореждане с финансови инструменти

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Интересувам се, ако нефинансово дружество закупи акции на американска компания от европейска фондова борса, реализираните приходи/разходи при последваща продажба облагаем доход ли е за дружеството по ЗКПО? Също ме интересува дали има разлика в облага...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

Гошо Мушкаров - д-р по икономика
(в сила от 17.07.2015 г.) 1. Приложима нормативна уредба * Кодекс на труда - чл. 155 - 156а; чл. 172 - 178; чл. 224; чл. 228; чл. 305, ал. 4; чл. 319; чл. 414, ал. 1 * Наредба за работното време, почивките и отпуските (НРВПО) - чл. 22 - 31; чл. 33; ...

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕН ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ ДО ДВЕ ГОДИНИ

Гошо Мушкаров - д-р по икономика
(в сила от 17.07.2015 г.) 1. Приложима нормативна уредба * Кодекс на труда - чл. 164, чл. 164а, чл. 166 - 167, чл. 168 и чл. 414, ал. 1 от КТ * Закон за закрила на детето - чл. 26 * Кодекс за социално осигуряване - чл. 52а - 54 * Наредба за меди...

Право на бащата да договори размера на платения отпуск поради бременност и раждане

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли бащата право да договори в по-голям размер отпуска си по чл. 163, ал. 7 от КТ поради бременност и раждане? Може ли като синдикален член той да ползва отпуск по реда на чл. 168 от КТ, ако такъв е предвиден в колективния трудов договор? Право н...

Отчитане на ДМА

Отговаря д-р Иван ЗЛАТКОВ - д.е.с.
Разходите за закупуване на бойлер, мивка или на смесител следва ли да се включват в стойността на ремонта, или се отчитат като материали и по-скоро бойлерът? Ако мивката и смесителят са за кухненско обзавеждане, като ремонт или към стойността на кухн...

Вливане на ЕООД в АД

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
ЕООД, което е 100% собственост на АД, ще се влива в АД-то и двете дружества са по МСС. Искам да ви попитам за основните моменти на вливането. Какви са етапите на процедурата от гледна точка на ЗДДС и ЗКПО? В кой момент ЕООД-то следва да се дерегистри...

Отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 5 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира особеностите на отчитане на ваучерите за храна при доставчика/търговеца. Доставчикът извършва продажба на храни срещу ваучери като заместващи па...

Данъчно третиране на разходите за го­риво, когато чрез тях се извършва управлен­ска дейност

Анета Георгиева, данъчен експерт
В бр. 4 от 2015 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда практическите аспекти на данъчното третиране на разходи за гориво. На основание чл. 204, т. 3 от ЗКПО с данък върху разходите се облагат документално обос...

Лихва за предоставяне на парични заеми срещу насрещната престация

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Физическо лице е предоставило собствени парични средства на дружество на основание договор за паричен заем. Договорът е сключен за срок от 5 години. Изплащането на заема не е обезпечено под никаква форма от заемателя. Определената лихва по до...

Данъкът върху възнагражденията от трудов договор за наети служители от българска фирма, която ги изпраща на работа в Белгия

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - д-р по трудово и осигурително право
Въпрос: Фирма, регистрирана в България, наема служители и ги изпраща да работят в Белгия. ТД на НАП дава мотивиран отказ на молбата на дружеството за издаване на удостоверение А1 поради непокриване на критериите за брой на персонал, работещ в Българи...

Задължение на лице едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение да се осигурява и в качеството на управител

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – д-р по трудово и осигурително право
Въпрос: В дружеството Х едно лице е едноличен собственик и управител - без уговорено възнаграждение. Лицето е избрало да се осигурява като СОЛ (самоосигуряващо се лице) върху минималния осигурителен доход 420,00 лв. Тъй като няма нает персонал по тру...

Решение № 5159 от 11.05.2015 г. по адм. дело № 7146/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по две фактури на ЕООД от май и юли 2009 г. с предмет профили и винкели. При доказан реално получен предмет на облагаемите доставки по двете фактури от ревизираното дружество, в съгласие с материал...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

№ 3-2711/02.12.2014 г. Относно: Коригиране на декларации образец № 1 и образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба №Н-8/2005 г. на МФ).

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, в „ХХХХХХХ” ЕООД с БУЛСТАТ 000000 работи лице по трудово правоотношение. Същото излиза от месец юли 2014 г. в отпуск поради бременност и раждане. С оглед въвеждането на нов програмен продукт за счетоводство и ТРЗ са д...

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 41 от 05.06.2015

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 35 от 15.05.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 30 от 24.04.2015

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 37 от 22.05.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

вижте пълния списък...
   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...