Ново в Експертис - обновено на

Давност на публичните вземания

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Кога изтича давността на публични вземания, установени с ревизионен акт от 02.12.2008 г. от ТД на НАП по задължения, касаещи 2004 г. и 2005 г. за ДОО на самоосигуряващо се лице, Данък по ЗДДФЛ и ЗО вноски на самоосигуряващо се лице? Ревизионн...

Третиране по ЗДДС на споразумението между американска фирма (възложител) и на регистрирано по ЗДДС българско дружество (изпълнител) на изграждането на сглобяеми къщи на територията на трета страна

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Американска фирма възлага на българско дружество (регистрирано по ЗДДС) да изгради няколко сглобяеми къщички за неин клиент от трета страна (Ливан). Американската фирма ще извърши авансово плащане към българската фирма за закупуване на материали. За ...

Проверка на условията на труд в сграда на общинската администрация

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Условията за работа в общинска администрация не отговарят на съвременните изисквания. Тясно, тъмно, задушно. Има ли право служител в общинската администрация да предизвика проверка на условията на труд и хигиена в сградата на администрацията? Контро...

Солидарна отговорност по чл. 177 ЗДДС

Ваня Димитрова, данъчен адвокат
В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Ваня Димитрова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Какво представлява солидарната отговорност по чл. 177 ЗДДС? Реализирането на солидарна отговорност по реда на посочената разпоредба на Зако...

Облагане на доходите на чуждестранно физическо лице

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма X предоставя услуги (сайт) по договори с писатели, без да са закупени авторските права. В системата PayPal постъпват плащания от читателите в сметкат...

Изпълнение на трудовите задължения извън мястото на постоянната му работа

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 9 от 2016 г. на сп. сп. "Актив" Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на въпроса: Бюджетна организация със седалище в един областен град осъществява контрол на територията на две области. Служителите са назначени на трудови договори и по ЗД...

Определяне на дохода, от който се изчислява пенсията

експерти на НОИ
В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" експерти на НОИ отговарят на въпроса: Как се определя доходът, от който се изчислява пенсията? Средномесечният осигурителен доход се определя от възнаграждението или осигурителния доход, върху който са внесени...

Ограничения за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3

Мая Жотева, данъчен консултант
В бр. 11-12 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Мая Жотева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са ограниченията за корекции, свързани с чл. 79, ал. 3? Съгласно чл. 80, ал. 2 корекции по чл. 79, ал. 3 не се извършват в случаите на: 1. Унищож...

Сделки с плащане на база акции

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява чрез пример сделки с плащане на база акции, уреждани чрез издаване на инструменти на собствен капитал. Пример: “Ребус” АД през 20X5 година отправя предложение към сво...

Съставяне на финансовите отчети

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 1 от 2017 г. на сп. “Финанси и право” Христо Досев, д.е.с., коментира съставянето на финансовите отчети. Финансовите отчети, които съставят предприятията, следва да бъдат изготвени така, че да постигат ясно, вярно и честно представяне. Спазване...

НАРЕДБА № 10 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ЗАКУПУВАНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДВ. бр. 18 от 24.02.2017

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНИТЕ АСТРОНОМИЧЕСКИ ОБСЕРВАТОРИИ И ПЛАНЕТАРИУМИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 18 от 24.02.2017

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 9 от 26.01.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 12 от 03.02.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
Книги и дискове - 2017 г. Семинари и видеозаписи - 2017 г. Печатни и електронни издания ЦЕНИ и ЗАЯВКИ