Ново в Експертис - обновено на

Продължителното отсъствие поради заболяване

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Имаме работници, които повече от година са в продължителен болничен. Не са представили документ за трудоустрояване или за пенсиониране по болест. В момента заемат работни места, на които не можем да назначим други хора и на практика тяхната р...

Облагане с ДДС на т.нар. лично потребление

Светлана Йорданова, данъчен адвокат
В бр. 7-8 от 2016 г. на сп. "Данъците в РБ" Светлана Йорданова, данъчен адвокат, отговаря на въпроса: Каква е връзката на ползвания ДК с облагането с ДДС на т.нар. лично потребление? Нека разгледаме случай, когато данъчно задължено лице ползва автомо...

Ред на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са допуснати от него или от длъжностни лица в предприятието да извършват работата, за която е сключено трудовото правоотношение

Жанет Богомилова, юрист
В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Актив" Жанет Богомилова, юрист, отговаря на въпроса: Какви са предпоставките, условията и реда на изплащане на обезщетенията, които работодателят дължи на работници или служители, които противоправно не са недопуснати от н...

В кои случаи може да се обоснове липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата

Андрей АЛЕКСАНДРОВ – доктор по трудово и осигурително право
Работодателите често критикуват трудовото законодателство заради ограниченията, които поставя то пред правото на уволнение. Срещат се твърдения, че ако даден служител е неподходящ за изпълняваната от него работа, но формално отговаря на всички изискв...

Фактурите с текст “обратно начисляване”

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Съгласно действащото законодателство за ДДС, когато данъкът за дадена доставка е изискуем от получателя й, доставчикът е задължен да отрази това във фактурата, която му издава. За целта в разпоредбата на чл. 114, ал. 4 от ЗДДС е регламентирано, че пр...

Независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА –данъчен консултант
Изясняването на точното съдържание на понятието „независима икономическа дейност” по смисъла и за целите на ЗДДС е изключително важно за коректното приложение на закона. Стопанската практика често поставя въпросителни относно това дали дадена дейност...

Вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на годишни финансови отчети

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: Интересувам се трябва ли еднолични търговци (регистрирани по ДДС и нерегистрирани по ДДС) , които не подлежат на заверка от одитор (нямат такъв оборот), да подават годишни финансови отчети за 2015 г. в търговския регистър до 30.06.2016 г.? О...

Промените при данъчното третиране на разходите в натура при личното ползване

Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант
Основната част на промените на обнародвания в ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., Закон за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО) са свързани с данъчното третиране на разходите в натура, представляващи приходи в натура на физически лица, произтичащи от ли...

НАРЕДБА № 1 ОТ 9 ЮЛИ 2004 Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

ДВ. бр. 84 от 25.10.2016

НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 84 от 25.10.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 21 АПРИЛ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА 2016 Г.

ДВ. бр. 84 от 25.10.2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 116 ОТ 10 МАЙ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА 2016 Г. ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

ДВ. бр. 84 от 25.10.2016

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО (в сила до 31.12.2015 г.)

свободен достъп

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 74 от 20.09.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 29.07.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 58 от 26.07.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 80 от 11.10.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 08.07.2016

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 83 от 21.10.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
Книги и дискове - 2017 г. Семинари и видеозаписи - 2017 г. Печатни и електронни издания ЦЕНИ и ЗАЯВКИ