Ново в Експертис - обновено на

Отпуск на самоосигуряващ се управител на търговско дружество

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос. Самоосигуряващ се управител на търговско дружество излиза в отпуск поради бременност и раждане. Необходимо ли е да назначава управител или прокурист във фирмата, може ли назначено лице по трудов договор да се упълномощи за функциите на управи...

Осчетоводяване щета на лизингов автомобил

Георги Петков, данъчен консултант
В бр. 15/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Получавам фактура за ремонт на лизингов автомобил, като в нея не е записано, че ремонтът е на лизинговия автомобил, а пише челно стъкло, декоративна лайсна ...

Отразяване на загубата от обезценка на вземанията в ГФО

Мина Димитрова, регистриран одитор
В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отразява загубата от обезценка на вземанията в Годишния финансов отчет? Как се извършва отписването на вземания? Стойността на вземанията, която с...

Облагаем оборот за задължителна регистрация

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 8/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Включва ли се оборотът от доставките с обратно начисляване на ДДС в облагаемия оборот за задължителна регистрация? Да, включва се. Доставк...

Изготвяне график за ползване на отпуските

Красимира Атанасова, юрист
В бр. 8/2014 г. на сп.„Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се изготвя график за ползване на отпуските и как се ползва отпуск извън утвърдения графика? До 31 декември на предходната календарна година ра...

ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-748 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО РЕДА НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС И НА ПРОВЕРКИ ЗА НАЛИЧИЕ НА ДАННИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

НАРЕДБА № 11 ОТ 5 МАЙ 1999 Г. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ" КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2014 Г.

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 2, РАЗДЕЛ II, Т. 4.1.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

ДВ. бр. 88 от 24.10.2014

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...