Ново в Експертис - обновено на

Промени в Закона за здравето и Наказателния кодекс през 2015 г.

Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване
Промени в Закона за здравето С § 4 от ПЗР на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. е създаден чл. 235а в Закона за здравето (ЗЗ) с цел да се гарантира безпрепятственото изплащане на парични обезщетения за временна неработо...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на до...

Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал? При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен до...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 9 от 03.02.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...