Ново в Експертис - обновено на

Признаване на курсови разлики

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира признаването на ку­рсови разлики. След като възникне курсова разлика между датата на първоначалното оценяване на съответната позиция в чуждестранна валута и края на ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на до...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 98 от 28.11.2014

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...