Ново в Експертис - обновено на

Право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 11/2014 г на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Има ли право работодателят да определя в длъжностната характеристика изискващите се образование и квалификация за изпълняваната работа и да уволни служител, ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Банкови сметки на НАП за плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски – от 01.03.2014 г.

свободен достъп

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на до...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 9 от 03.02.2015

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...