Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно отчитане на стопански операции без издадена фактура

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Служителите на Фирма “А”, регистрирана по ДДС и прилагаща МСС, много често в авансовите си отчети отчитат само касови бележки без издадена фактура (напр. ползвани таксиметрови услуги при командировка, паркинг, закупени дребни консумативи и т.н.). Бих...

Основание за прекратяване на трудови договори с пенсионери

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
След придобиване и използване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст две лица сключват с общината трудови договори за неопределен срок. Трябва ли да бъдат уволнени, ако за техните места се явят кандидати непенсионери? Пенсионерите, работещ...

Плащане на базата на акции

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира плащането на база акции. МСФО 2 е международен счетоводен стандарт, който няма аналог с националните счетоводни стандарти. Той идва да реши онези въпроси пред отчитащ...

Предоставяне на информация за доходите от лихви

Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Евгения Попова, главен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда данъчното третиране по ЗДДФЛ на доходите от лихви на местни физически лица. В справката за изплатени доходи по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ се по...

Възможно ли е разминаване между датите на издаване на данъчна фактура и касов бон като разходооправдателни документи

Мая Жотева, данъчен консултант
В бр. 12 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Извършена е услуга, чието изпълнение е започнало на 15.08.2015 г. и е завършило на 25.08.2015 г., като фискален бон е издаден в началото, а фактура - в края ...

Доставка от трета страна

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Железопътен превозвач извършва услуга превоз на товари от място в България до българско пристанище. След това товарът се натоварва на кораб за ...

Данъци, подлежащи на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Кои данъци подлежат на деклариране за четвъртото тримесечие на 2016 г.? Най-общо казано В декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за четвъртото ...

№ 94-00-199 oт 08.12.2016 г. Относно: Прилагане на данъчното законодателство при получени средства от Общината по програма за подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на направено от Вас запитване, постъпило в Дирекция ОДОП … с вх. № …/24.11.2016г., изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Като физическо лице сте кандидатствала по програма ин витро към общи...

Метод за определяне на съотношение за лично ползване

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант
В бр. 12 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на въпроса: От посочените методи в чл. 215а, ал. 2 ЗКПО за избор на определяне на съотношението за лично ползване на леките коли трябва...

№ 96-00-18 от 8.02.2016 г. Относно: ползва данъчното облекчение по чл. 184 от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП постъпи Ваше запитване с вх. № …..26.01.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Производствената дейност на едноличен търговец е шиене на ишлеме. Посочено е, че за 2014г. община З…… е в списъка на общините с високо равнище н...

Новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 1 от 2017 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са новите срокове за внасяне на данъци от физическите лица? В сила от 01.01.2017 г. се променят някои от сроковете за внасяне на определен...

Облагане на доходите на регистрирани земеделски стопани - физически лица

Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП
В бр. 11 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Евгения Попова, главен експерт по приходите в НАП, разглежда данъчното третиране на доходите на регистрираните земеделски стопани. Облагаемият доход на регистрираните земеделски стопани, които...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 9 от 26.01.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 12 от 03.02.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017