Ново в Експертис - обновено на

Социални разходи, предоставени в натура

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: ЕООД с 80 човека персонал по трудов договор наема паркинг за нуждите на своите служители. Наемът е подкрепен с едногодишен договор и ежемесечни фактури. Паркоместата са 60 бр., от което следва, че не всички имат достъп до паркинга, както и не...

Бюрото по труда не е работодател

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
През целия си трудов стаж съм работила като акушерка и медицинска сестра в медицински заведения на общинска издръжка. Сменяла съм мястото си на работа само при закриването или преобразуването на съответното медицинско заведение. На 01.07.2015 г. бях ...

Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници

в. “Инфобизнес”
В бр. 69 от 2016 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана със становището на КЗК относно схемите за подпомагане на производители на енергия от възобновяеми източници. С решение № 212 от 30.03.2016 г. Комисията за защита на конкуре...

Уреждане на застрахователни претенции

Невена Радлова, адвокат
В бр. 2 от 2016 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Невена Радлова, адвокат, коментира уреждането на застрахователни претенции. Лицето, което желае да получи застрахователно обезщетение, е длъжно да отправи към застрахователя писмена застра...

№ 20-15-83 от 08.03.2016 г. Относно: Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……………../25.02.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Посочвате, че сте пенсионер за осигурителен стаж и възраст и през 2013 г. сте работили ...

Особености на отговорността на персонала при отчетническата дейност

Мариана Василева, гл. експерт в МС
В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Мариана Василева, гл. експерт в МС, отговаря на въпроса: Какви са особеностите на отговорността на персонала при отчетническата дейност? Кодексът на труда съдържа специална регламентация на случаите, в които ...

Обезщетения при придобиване на право на пенсия в намален размер при условията на чл. 68а КСО

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право
Физическо лице работи по трудов договор и е трудоустроено. Лицето е родено на 20 януари 1957 година и иска да се пенсионира на 20 ноември 2016 г. според закона. Лицето има ли право да получи обезщетение по чл. 222 от КТ? От данните в запитването мо...

Уволнение с предизвестие от работодателя

Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
В Кодекса на труда са предвидени широк кръг правни възможности за прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя, когато това се налага по обективни причини, без виновно поведение от работника или служителя. Но при възникнали трудови ...

ВОП на стока, за която следва да се самоначисли данък с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, закупува автомобил 4+1 втора употреба от Белгия. Автомобилът ще се ползва от фирмата в стопанската и дейност. В издадената фактура от белгийския продавач няма начислено ДДС. Не е посочен ДДС номер на про...

Отчитане на преотстъпен корпоративен данък по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО

Отговаря Христо ДОСЕВ – регистриран одитор
Въпрос: ООД, регистрирано като земеделски производител и извършващо само земеделска дейност, всички приходи са от непреработена растителна продукция. В ГДД по чл. 92 за 2014 г., подадена на 20.03.2015 г., е посочен като преотстъпен 60% от данъка за в...

Признаване на обезценки

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирмата ни през 2015 г. е осчетоводила приходи от възстановени обезценки на вземания /494/709/ във връзка с изпълнението (събирането) през 2015 г. на обезценени 100% вземания по фактури от 2009 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Изискуемостта на ...

Необлагаеми доходи от продажба или замяна на движимо имущество

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен консултант
Въпрос: Физическо лице е закупило от чужбина през месец май 2015 г. фритюрници втора употреба. Издадена му е и фактура. През месец декември 2015 г. физическото лице продава фритюрниците на фирма под цената на придобиване. Следва ли фирмата да включи ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 8 от 29.01.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 42 от 03.06.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 20 от 15.03.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 45 от 14.06.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 43 от 07.06.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 15 от 23.02.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 27 от 05.04.2016

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 47 от 21.06.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
 

сп. "Български законник"

     
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...