Ново в Експертис - обновено на

Обезщетение за неизползван годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос. Моля, разяснете как следва да се направи изчисляването на полагащите се дни годишен отпуск, които следва да бъдат изплатени като обезщетение поради неизползването им при прекратяване на трудовоправните отношения на работник в следните случаи:...

Решение № 16728 от 13.12.2013 г. по адм. дело № 5089/2013 г.

Предмет на спора e отказан данъчен кредит с лихва за февруари, август, октомври и декември 2006 г., септември и декември 2008 г. и март и април 2009 г. по фактури, издадени от ООД за доставки на строително-ремонтни работи (СМР) и по фактура за водка....

Решение № 16969 от 17.12.2013 г. по адм. дело № 2989/2013 г.

Предметът на спора е свързан с доставки на родово определени вещи. Нормата на чл. 24, ал. 2 от Закон за задълженията и договорите урежда как става прехвърлянето на собствеността върху вещи, определени по своя род - когато вещите бъдат предадени. В с...

Решение № 17293 от 19.12.2013 г. по адм. дело № 5317/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 70, ал. 5 във вр. с чл. 67, ал. 2 от ЗДДС за услуги, доставени от ЕООД, ведно с лихви за забава. По договор са издадени 6 броя фактури, като върху месечната цена, дог...

Място на изпълнение на спедиторски услуги

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант
Фирмата ни се занимава със спедиторски услуги. Предоставяме услуга на наш клиент - фирма, регистрирана по законите на Русия (разполагаме с удостоверение за регистрация от тяхна страна, като фирмата няма никакви регистрации в ЕС). Услугите са такива п...

Третиране по ЗКПО на допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от Търговския закон

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Новоучредено ЕООД започва дейност през 2008 г. с основен капитал 5000 лв. За закупуване на ДМА в дружеството не достигат финансови средства и собственикът взема решение да внесе 20 000 лв. (които са доказани доходи на физическото лице, получени и дек...

Развалянето на сделка

Отговаря ст.н.с. д-р Живко БОНЕВ - д.е.с.
През м. март 2013 г. е сключен договор за проектиране, доставка на материали и СМР с главния изпълнител на обекта. Договорените плащания са: 1. Аванс, дължим със сключване на договора. Издадена е фактура за авансово плащане по договора - неплатена. 2...

Обезщетения по чл. 222, ал. 1 и ал. 3 могат да се получават едновременно

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Работя като завеждащ човешки ресурси в общинска фирма. През м. септември тази година имахме съкращения в щата. На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ и отработено предизвестие беше прекратен трудовият договор на служител с придобито право на пенсия ...

Признаване на вътрешно създаден нематериален актив

Соня Дочева
В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира признаването на вътрешно създаден нематериален актив. Вътрешно създадените нематериални активи включват основно вътрешно създадената репутация, вътрешно създадените марки...

Обезщетение и помощи при бременност и раждане на лице без стаж

Красимира Атанасова, юрист
В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда казуса: На 07.11.2013 г. сключихме трудов договор със слу­жителка, на която й предстои раждане (определен от лекарите термин на 13.04.2014 г.). Същата бъдеща май...

Прилагане на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица

Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ
В бр. 1 на в. “Счетоводна и данъчна практика” Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ, коментира решение № 8660/17.06.2013 г. на ВАС. С решение № 8660/17.06.2013 г. на Върховния административен съд, обн., ДВ, бр. 94/ 29.10.2013...

Изменения, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване

Беата Петрова, гл. специалист в дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП
В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, гл. специалист в дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба Н-18 и в частност измененията, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване. С оглед ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване ...

№ 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Съгласно чл. 173, ал. 1 КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на син...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 18 от 04.03.2014

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 18 от 04.03.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 21 от 08.03.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

вижте пълния списък...

в. "Главен счетоводител"

вижте още...

   НОВО ОТ САЙТА   www.zakonnik.bg   

сп. "Български законник" и в. "Седмичен законник"

вижте пълния списък...