Ново в Експертис - обновено на

Отразяване на получени суми за оказана правна помощ според ЗДДС

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Физическо лице, регистрирано като свободна професия (адвокат), получава всички суми по абонаментни договори за правна помощ с държавни и общински предприятия. Как се отразяват в оборота за регистрация получените по тези договори преди регистр...

Oтписване на инвестиция (финансов актив) от активите на предприятието

Отговаря Христо Досев - д.е.с.
Българска фирма е направила парична инвестиция във фирма от ЕС, същата е заведена в с/ка 222 Инвестиции в смесени предприятия. Фирмата, в която е направена инвестицията, е обявена в ликвидация. Как трябва счетоводно да се отпише инвестицията? За да ...

Вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал

проф. д-р Георги Стефанов
В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира вливане на ЕТД в едноличния собственик на неговия капитал. В съответствие с чл. 24 от Трета директива 78/855/ЕИО (Директивата за сливанията) и чл. 263т, а...

ДДС за закупено гориво извън България при командировка на управител по договор за управление и контрол

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Издават ли се и двата ВОП протокола при фактура (invoice), издадена от ЧЮЛ, регистрирано в държава - членка на ЕС, за гориво при командиро...

№ 94-2696 от 13.11.2014 г. ОТНОСНО: Правото на майка да получава обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане му

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Майка, която работи по трудово правоотношение има право на обезщетение за гледане на малко дете в случай, че ползва отпуск за отглеждане на малко дете, разрешен по надлежния ред и след подаване на заявление - декларация по образец от Наредбата за изч...

№ 02-126 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Условия за пенсиониране на лицата, работещи при условията на първа, втора и трета категория труд

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
През 2015 г. се запазват непроменени услови­ята за пенсиониране на работещите при ус­ловията на първа и втора категория труд, а за работещите при условията на трета категория се увеличава само стажът. С последните промени на Кодекса за социално осигу...

Годишното приключване в селскостопанските предприятия

Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС
В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Доц. д-р Теодора Рупска – УНСС, отговаря на следния въпрос: Във връзка с годишното приключване в селскостопанските предприятия, как да извършим инвентаризация и да осчетоводим резултата? При практическото осъщ...

Определяне на дължимия данък при източника между консорциум и неговите съдружници

Анета Георгиева, данъчен консултант
В бр. 11/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви са изискванията на ЗКПО във връзка с определяне на дължимия данък при източника за 2014 г. за взаимоотношенията между консорциум ...

Обжалване на заповед за възлагане на ревизия

Александра Атанасова, адвокат
В бр. 2/2015 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Александра Атанасова, адвокат, отговаря на следния въпрос: Как се обжалва заповед за възлагане на ревизия? Заповедта за възлагане на ревизия се издава от органи по приходите, определени със запо...

База за изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудово правоотношение

Мариана Василева, експерт в МС
В бр. 3/2015 г. на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: При прекратяване на трудовото правоотношение, каква база се използва за изчисляване на обезщетението? Съгласно Наредбата за структурата и организация...

Примери, свързани с промяната, отнасяща се до размера на паричните обезщетения на самоосигуряващите се лица

Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ
В бр. 3 от 2015 г. на сп. “Труд и право” Вержиния Заркова, началник-отдел в НОИ, разглежда промените в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГЛЧМЛ). За илюст...

НАРЕДБА № 1 ОТ 29 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ХИЖИ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, ТУРИСТИЧЕСКИТЕ СПАЛНИ И ПРИЛЕЖАЩИТЕ КЪМ ТЯХ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯ, ОТКАЗ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПОНИЖАВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНАТА ИМ КАТЕГОРИЯ

ДВ. бр. 37 от 22.05.2015

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал? При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен до...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 35 от 15.05.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 30 от 24.04.2015

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...