Ново в Експертис - обновено на

Възстановен корпоративен данък

Иван СИМОВ – дипломиран експерт счетоводител
Въпрос: Съгласно ревизионен акт от 2009 г. е довнесен корпоративен данък 20 000 лв., сумата е отчетена като разход и е посочена в посока увеличение на финансовия резулт в годишната данъчна декларация за 2009 г. Съгласно решение на ВАС от 2013 г. сума...

Заличаване на дружество от регистъра Булстат

Иван СИМОВ – д.е.с.
Въпрос: Дружество по Закона за задълженията и договорите ще се заличава от регистър Булстат. Какви са процедурите по заличаването му, като е регистрирано по ЗДДС? Има задължения към доставчици, които няма да може да погаси, и остава салдо (как се тре...

Данъчен кредит за автомобил на лизинг

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
През 12.2011 г. е закупен лек автомобил с договор за лизинг (50% начална вноска), броят на местата е 6+1. Допълнителните седалки са заводски поставени от производителя. Автомобилът се използва за управленски нужди. Изплащането на лизинга продължава к...

Отчитане на запорно съобщение

Oтговаря доц. д-р Живко БОНЕВ - регистриран одитор
Имаме запорно съобщение. Как да осчетоводя следните разходи от него, като ще пиша примерни суми: 1. Главница в размер на 2000 лв. 2. Законна лихва - 59 лв. 3. Присъдени разноски - 200 лв. 4. Разноски по изпълнителното дело в полза на взискателя фирма...

Обезщетение за оставане без работа не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
На 07.03.2014 г. наша служителка (главен счетоводител) беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На основание чл. 220 от Кодекса на труда изплатихме едномесечно предизвестие на лицето за не...

Разместване на работните и почивните дни на учител

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Може ли седмичната почивка на учител да бъде вторник и четвъртък (или вторник и сряда), като събота и неделя му са нормални работни дни, ако той изрично писмено го иска, а работодателят и синдикатът са съгласни? Непременно ли неделята трябва да е поч...

Капитализиране на разходите

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава приемр за капитализиране на разходите съгласно принципите на МСС 23 Разходи по заеми. Пример: Строителна фирма сключва договор за строеж на вятърна електроцентрала. Строеж...

Неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама

Проф. д-р Камелия Касабова
В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама. При тази хипотеза от разплащателната сметка на титуляря се нареждат платежни ...

№ 20-28-9 от 09.06.2014 г. ОТНОСНО: Определяне на годишната данъчна основа за придобити доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, сте земеделски производител и през 2013 г. сте се самоосигурявала, като сте внесла задължителни осигурителни вноски за пет месеца. Внесените здравноосигурителни вноски за този период са общо в размер на 96,00 лв. През...

№ 96-00-266 от 19.06.2014 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ООД при сключен договор за възлагане управлението на дружеството, в който не е определено възнаграждение

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според представената фактическа обстановка в запитването, вие сте вписан за управител на „……..” ООД, но не сте съдружник. Сключили сте договор за възлагане управлението на дружеството, в който е посочено, че ще го управлявате безвъзмездно. Същевремен...

№ РД06-7 от 03.06.2014 г. ОТНОСНО: Начина на изчисляване на обезщетение за бременност и раждане, както и по отношение на изчисляване на обезщетение за безработица по българското законодателство, на лица, които имат осигурителни периоди по законодателството на други държави - членки в ЕС

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
I. Изчисляване размера на обезщетенията при временна неработоспособност и при трудоустрояване и за майчинство по българското законодателство на лица, които имат осигурителни периоди по законодателството на други държави - членки в ЕС, ЕИП и Швейцария...

Напуснал съдружник,кредитор на търговско дружество

Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор
В бр. 3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Фирма „X“ ООД с двама съдружника е регистрирана през м. 05.2013 г. С протокол на общото събрание е взето р...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 16.12.2013 г. при дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Описали сте следната фактическа обстановка: Във връзка с възникнали вземания по фактури, издадени от фирмата през 2007 г....

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...