Ново в Експертис - обновено на

Данъчно задължение при наем за имот, съсобственост на две или повече лица

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
ЕООД е наела помещение, което е съсобственост на две физически лица, едното от които живее в чужбина. Наемният договор е сключен с лицето, което живее в България, и целият размер на наема от 600 лв. се изплаща на него. Кой в случая е данъчно задълже...

Облагане с данък при източника, дивидентите, които са начислени или изплатени от български местни лица в полза на чуждестранни лица

Георги Петков, данъчен консултант
В бр. 4/2015 г на сп. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се облагат с данък при източника, дивидентите, които са начислени или изплатени от български местни лица в полза на чуждестранни лица, които не са местни...

Документи влизащи в приложното поле на чл. 226, ал. 1 КТ

Мариана Василева, експерт в МС
В бр. 4/2015 г на сп. „Счетоводство+”, Мариана Василева, експерт в МС, отговаря на следния въпрос: Кои документи влизат в приложното поле на чл. 226, ал. 1 КТ и кога работникът може да се позове на него относно отговорността на работодателя? В прило...

Право на преотстъпен годишен данък, представляващ държавна помощ за регионално развитие

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Ние сме предприятие в областта на мелничарската промишленост в регион със средна безработица над 35%. Попадаме в обхвата на чл. 184 от ЗКПО. Имаме ли право да преотстъпваме годишен данък, представляващ държавна помощ за регионално развитие? В...

Неплатен отпуск

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
За “Експертис” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда казуса: Може ли работодателят да издаде заповед за неплатен отпуск на персонала поради производствена необходимост (намаляване на поръчки от клиенти)? На кои нормативни документи да се позове...

Връщане на парични заеми

Христо Досев, д.е.с.
За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: ЕТ е взел назаем от различни частни лица с договор парични средства. Общо паричните средства са за 50 000 лв. В рамките на една календарна година той връща парите на съответните частни лица и вър...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Предприятието има голям персонал. Трябва ли всеки месец да се изготвят поименни заповеди за новите размери на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и профе...

Неначисляване на ДДС за предоставяне на услуга в Холандия

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество, регистрирано по ЗДДС в България, предоставя услуга на организация в Холандия - Европейски институт за публична администрация. Този институт няма ДДС регистрация в Холандия. Предоставя на българското дружество удостоверени...

Данъчен кредит за подобрения върху нает ДМА

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: Фирмата ни е регистрирана по ЗДДС, ползва склад под наем от 6 години за икономическата си дейност и плаща наем всеки месец. За дейността си прави разходи по подобрение на имота (наетият имот е сграда с двор) - подравнява, трамбова и насипва с...

Освобождаване на работник придобил право на пенсия

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – д-р по трудово и осигурително право
Въпрос: Дългогодишен служител е придобил и упражнил право на пенсия. Мога ли на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ да го освободя? Цитираният член само за назначени на работа пенсионери ли се отнася? Отговор: Съгласно цитираната в запитването разпо...

№ 96-00-158 от 28.04.2015 г. ОТНОСНО: Определяне на данъчната основа при вътреобщностно придобиване

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Съгласно визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, представляваното от вас юридическо лице закупува стоки от данъчно задължено лице в Чехия. В издадените данъчни документи по тези доставки има начислени отстъпки от цената и бонус обор...

№ 94-2742 от 07.01.2015 г. ОТНОСНО: Отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 1 януари 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
След 01.01.2015 г. не е необходимо лицето, работещо по трудово правоотношение да го прекрати, за да му бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. На 19.12.2014 г. Народното събрание прие Закона за бюджета на държавното обществено осигурява...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Разпределяне на дивиденти на физически лица

свободен достъп

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: Фирма „Х” ООД разпределя дивиденти в размер на 5000 лева в полза на две местни физически лица (по 2500 лв. за всяко лице). Фирмата удържа и внася данък в размер на 250 лева. Каква сума трябва да получат двете лица, по 2500 лв. или по 2375 лв....

№ 3-2343 от 22.10.2014 г. ОТНОСНО: Изисквания към фактурите съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Физическо лице притежава фактура с начислен ДДС, издадена от юридическо лице, която е изготвена на базата на първичен документ, оформен според същия незаконосъобразно, а именно изписването на показанията на водомера в документа се извършва възходящо ...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 54 от 17.07.2015

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 41 от 05.06.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 17.07.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 35 от 15.05.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 30 от 24.04.2015

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...