Ново в Експертис - обновено на

Деклариране на възнаграждение за положен личен труд от съдружник в ООД

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт
Въпрос: Съдружник в ООД се самоосигурява върху 420 лв. за всички осигурителни случаи. По съдебно решение той е и управител на ООД-то, но няма определено възнаграждение и не получава такова за тази си дейност. Ако на съдружника се начисли възнагражден...

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Отговаря Мина ЯНКОВА - данъчен експерт
Сдружението ни, което е юридическо лице с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС, ще извършва продажби на коледни играчки на новогодишен базар. Получените средства ще се използват за целите на сдружението. Какви са последствията от тази дейност по...

Отчитане на покупко-продажба на недвижим имот

Отговаря Христо ДОСЕВ - регистриран одитор
Съгласно сключен с общината предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013 дружеството ни се задължава да купи имот на стойност 4 641 840 лв. без ДДС, в която цена е вкрючено и 10% оскъпяване. В деня на сключването на догово...

Почасово заплащане на труда

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли начин от месечно заплащане на труда да се премине към почасово? В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата трудовото възнаграждение (работната заплата) се определя месечно независимо от бро...

Отчитане на амортизация

Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител
В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на амортизация. Предприятие придобива сграда на цена от 60 000 лева, която смята първоначално да ползва за период от 30 години. ...

Финансиране на ДМА по проекти на ЕС

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Нашата фирма има одобрен проект по програма на ЕС за закупуване на машина. Бюджетът по него е 500 000 лв., финансирането е 50%. Постъпил е аванс в ра...

Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на предприятия

проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор
В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия, приета на 26 юни 2013 година....

Промени в условията за придобиване на права от УчПФ

доц. д-р Бисер Петков, управител на НОИ
В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Труд и право” доц. д-р Бисер Петков, управител на НОИ, разглежда промените в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд за 2014 г. С приетите със ЗИД на КС...

Облагане на посредническа услуга

ляна Панева, данъчен консултант
За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Испанска фирма “А”, която е ДЗЛ, издава фактура за комисиони по договор за посредничество към българска фирма “Б”. Фирма “А” и фирма “Б” са регистрирани по ДДС. Комисионите се дължат...

Основание за неначисляване на ДДС

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 1/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, дава пример за неначисляване на ДДС. Фирма издава фактура за предоставяне на услуги по електронен път на получателя, който е установен или има постоянен адрес и...

Сумирано изчисляване на работно време

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
Във в. „Актив”, бр. 2/ 2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика, разглежда следния казус: При въведен шестмесечен период на сумиране на работното време включват ли се в базата работни дни, които трябва да се отработват и съответните официални празниц...

Инвентаризация на активите и пасивите в предприятието

Наталия Чернева, началник отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите
В Сп. „Актив” бр. 12/ 2013 г.,Наталия Чернева, началник отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите отговаря на въпроса: Какъв е редът и начинът за извършване на инвентаризация на активите и пасивите на...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване ...

Задължение за подаване на декларацията за дължими данъци

свободен достъп

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт
От началото на 2013 г. действа едно ново задължение в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - задължението да се подава декларация за дължимите по този закон данъци. Това задължение беше въведено едновременно със старта на т.н...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 35 от 22.04.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 18 от 04.03.2014

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 35 от 22.04.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 1 от 03.01.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 21 от 08.03.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

вижте пълния списък...

в. "Главен счетоводител"

вижте още...

   НОВО ОТ САЙТА   www.zakonnik.bg   

сп. "Български законник" и в. "Седмичен законник"

вижте пълния списък...