Ново в Експертис - обновено на

Счетоводно третиране на грешките

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Фирмата ни беше на възстановяване на данъчен кредит по ЗДДС и ни изискаха във връзка с проверката оборотна ведомост, която беше представена и съответно издаден АПВ и възстановен данъчният кредит. През следващия месец е установено наличието на неосчет...

Облагане на наследствено имущество

Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП
В бр. 8 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Красимира Узунова, гл. юрисконсулт в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Български гражданин получава по завет имущество, което е осребрено от попечителски фонд, със седалище в САЩ, и сумата е преведе...

Определяне на мястото на стопанска дейност на предприятие

свободен достъп

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Дружеството е с търговска регистрация в България. Едноличен собственик на капитала на дружеството е гръцки гражданин. Дружеството е регистрирано по ЗДДС в България. Дружеството извършва строителни и консултантски услуги на територията на Република Гъ...

Прекратяване на договор за управление на търговско дружество

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Управител на търговско дружество получава немотивирана според него заповед за прекратяване на договор за управление. Има ли право да се обърне към инспекцията по труда, и/или да заведе трудово дело? Договорът за управление на търговско дружество се ...

Прекратяване на договор за изпълнение

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: Подписан e договор за изготвяне на проект от 12.2013 г. Цената на договора е 3000 лв. без ДДС дължими до 3 дни след подписване на договора. Сумата е преведена и е пусната фактура - 3000 + 600 ДДС на 30.12.2013 г. По проекта е работено, но не ...

Прилагане на чл. 9, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Относно чл. 9, ал. 1, т. 4 от ППЗДДС: Моля ви за вашето тълкуване: „...и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, или в случаите на транспорт на сто...

Корекция на ползвания данъчен кредит

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Въпрос: Фирма закупува стоки с цел да ги дари на друга организация. Фактурата, с която фирмата закупува стоките, е с начислен ДДС. Ако фирмата не ползва данъчен кредит за тази фактура, какви документи трябва да издаде за даряването на стоките? Трябва...

Прекратяване на ТД на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Работник, назначен на трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 2 от КТ, подава молба за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие преди изтичане срока на договора, т.е. преди завършване на договорената работа. Два часа по-късно ...

№ 3-1278 от 14.06.2016 г. ОТНОСНО: Задължение за съхраняване на документи

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Съгласно изложеното в запитването всички студенти от X при записването си в началото на всяка учебна година попълват и предоставят декларация по образец за здравно осигуряване. В тази връзка се поставя въпросът има ли някакъв срок за съхранение на по...

Решение № 9510 от 17.08.2016 г. по адм. дело № 6801/2015 г.

Предмет на спора e право на възстановяване на ДДС.
Законовата регламентация на особеното право на данъчен кредит върху начислен данък преди датата на регистрация е дадена в чл. 74 от ЗДДС, като то се изразява във възможността регистрираното лице да приспадне начисления му данък за закупени или придоб...

Решение № 9612 от 30.08.2016 г. по адм. дело № 13465/2015 г.

Предмет на спора е определено митническо задължение. Дори лицето да е извършило нарушение във връзка с издаденото му разрешително за извършване на транзитен превоз по посочен маршрут и при затворени врати, неговото нарушаване би съставлявало евентуа...

Решение № 201 от 12.02.2015 г. по т.д. № 3351/2013 г., ТК, II т.о.

Невярното документиране от нотариуса на датата на сделката в нотариалния акт, установено с влязла в сила присъда на наказателния съд, следва да бъде приравнено на липса на дата на нотариалния акт - основание за нищожност на нотариалното действие по ч...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 29.07.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 80 от 11.10.2016

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
Книги и дискове - 2017 г. Семинари и видеозаписи - 2017 г. Печатни и електронни издания ЦЕНИ и ЗАЯВКИ