Ново в Експертис - обновено на

Наложени обезпечителни мерки по реда на чл. 120а, ал. 3 във връзка с ал. 2 на същия член от ДОПК

Отговаря Лиляна ПАНЕВА- данъчен консултант
Въпрос: Счетоводител съм на фирма, основната дейност на която е търговия на едро с плодове и зеленчуци от Гърция. Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Преди един ден беше извършена проверка от звеното по фискален контрол и бяха наложени обезпечителни мерк...

Изискуемост на обезщетенията за неизползван платен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Откога се смята изискуема сумата на обезщетението за неизползван платен годишен отпуск? В съответствие с чл. 224, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовия договор работникът или служителят има право на парично обезщетение за полагащия се, но неизпол...

Допълнително възнаграждение на управител на ЕООД

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
На управител на ЕООД по договор за управление, който не е собственик, начислява ли се клас прослужено време? Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) се прилага за работниците и служителите, работещи по трудово правоотно...

Определяне на мястото на изпълнение на дистанционните продажби, когато транспортът на стоките, предмет на продажба, приключва на територията на страната

Милена Кирилова, юрист
В бр. 4 от 2016 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда промените в режима на дистанционните продажби от началото на 2016 г. На основание на чл. 20, ал. 2 ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стоки при условият...

№ 3-813 от 18.04.2016 г. Относно: Данъчно третиране на получени суми за авторски права от американски сайт

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Съгласно изложената фактическа обстановка и допълнително предоставените данни, лицето В.В. е фотограф и получава суми от САЩ за авторски права върху снимки. Същият качва в американски сайт своите снимки и когато някой ги сваля, получава определена су...

№ 96-00-85 от 03.05.2016 г. Относно: данъчно облагане на доходи, получени от наследници на починал едноличен търговец

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …, с вх. № …/12.04.2016 г., Ви уведомяваме за следното: Запитването е отправено от лице, извършващо счетоводни услуги, във връзка с деклариране на доход...

Необлагаеми доходи от движимо имущество

Евгения Попова, експерт в НАП
В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство, данъци и право" Евгения Попова, експерт в НАП, отговаря на въпроса: Кои са необлагаемите доходи от движимо имущество? Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество. Изключение правят: - ...

Специфични нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско юридическо лице в чужбина

Анета Георгиева, данъчен консултант
В бр. 5 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Анета Георгиева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какви са специфичните нормативни регламенти в ЗКПО, във връзка със СИДДО относно облагането на място на стопанска дейност, регистрирано от българско ю...

№ 20-21-89 от 16.06.2016 г. Относно: Здравно осигуряване на украински гражданин, подал молба за закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, при сключен трудов договор

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” …………./07.06.2016 г., Ви уведомяваме за следното: От съдържанието на писмото, приложенията към него и след направена справка в информационна...

Регистрация по ЗДДС

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Юридическо лице не е регистрирано по ЗДДС. Основната му дейност е отдаване на сграда (собствена) под наем. Продава сградата на стойност, която надхвърля облагаемия оборот от 50 хил. лв. След тази сделка фирмата преустановява дейността, а и др...

Давност на различните видове задължения

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряване
Когато някое физическо лице или фирма дължи пари на друг човек, фирма или на държавата, но погасява задълженията си навреме, този, който има да получава парите, трябва да покани длъжника си да плати дължимите суми. Поканата може да е писмена – с писм...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 60 от 02.08.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 29.07.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 20 от 15.03.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 58 от 26.07.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 43 от 07.06.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 08.07.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...