Ново в Експертис - обновено на

Брутно възнаграждение и осигурителен доход

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Счетоводител в държавна фирма получава основна заплата, по-ниска от предвидения за длъжността му осигурителен праг. Същият има висше икономическо образование съобразно изискванията за длъжността. Възможно ли е това? Осигурителните вноски за работниц...

Счетоводно отчитане при лизинг

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Закупуваме автомобил на лизинг с право на ДК. За разлика от досегашните варианти, при които ползвахме ДДС-то на фактури с месечни вноски, сега ще получим фактура с цялата стойност и пълното ДДС. Месечните вноски за период от 48 месеца ще са без ДДС....

Хипотези, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС

д-р Иван Мангачев
В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Търговско и облигационно право” д-р Иван Мангачев коментира хипотезите, включващи отговорността на кореспондентска банка извън обхвата на уредените в чл. 68 ЗПУПС. 1. Кореспондентска банка Кореспондентската банка предоставя...

Признаване за данъчни цели на счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 6-7 от 2016 г. на сп. "Данъчна практика" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез „Easy pay“ АД, за които н...

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници

Ина Ахмедова, юрист
В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Ина Ахмедова, юрист, отговаря на въпроса: Как се заплаща извънредният труд на държавните служители в дните на официални празници? Официалните празници представляват вид почивка, която има общодържавно, национа...

Решение № 576 от 19.01.2016 г. по адм. дело № 5453/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит по доставки, извършени от три ЕООД и ДЗЗД. Съгласно чл. 115, ал. 1 от ЗДДС при изменение на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издадена фактура, доставчикът е ...

Решение № 682 от 21.01.2016 г. по адм. дело № 14908/2014 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, чл. 69, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 6 и чл. 9 и чл. 70, ал. 5 от ЗДДС с мотиви за липса на доставки по фактури, издадени от две ЕООД в данъчни периоди ...

Решение № 743 от 25.01.2016 г. по адм. дело № 6413/2015 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС, възникнали по повод извършена доставка през 2010 г., за което е издадена фактура от 04.03.2013 г. Съгласно чл. 115, ал. 4 от ЗДДС кредитното известие към фактурата освен реквизитите по чл. 114 задъл...

Отчитане на приходите и разходите при ликвидация на ДМА

Анастасия Матова-Головина, д.е.с.
В бр. 2 от 2016 г. на сп. “Счетоводство+” Анастасия Матова-Головина, д.е.с., коментира отчитането на приходите и разходите при ликвидация на ДМА. Чрез ликвидацията се осъществява физическо унищожаване на дълготрайния материален актив. Например: чрез ...

Консолидирани финансови отчети

Иван СИМОВ - регистриран одитор
Наличието на контрол, както и на значително влияние по отношение на дъщерни или асоциирани предприятия стои в основата на идеята за представянето на дейността на предприятието майка и всички контролирани и асоциирани от и към него предприятия като ед...

Осигурителни вноски и осигурителен стаж, обвързани с размера на минималната работна заплата

Жанет Богомилова, юрист
В бр. 1 от 2016 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, представя как се отразява новата минимална работна заплата на плащанията, свързани с нея. Според чл. 4, ал. 3, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) размерът на минималната раб...

Счетоводно и данъчно отчитане на обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: Как се осчетоводява и отчита данъчно (ДДС, ЗКПО) обединение по чл. 275 от ТЗ и чл. 357 и 356 от ЗЗД между две ЕООД (съответно 51% за 1-то и 49% за 2-то) за участие в обща тръжна процедура, като е посочена банковата сметка на второто ЕООД за ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Закон за счетоводството (в сила от 1 януари 2016 г.)

свободен достъп

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 102 от 29.12.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 8 от 29.01.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 13 от 16.02.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 20 от 15.03.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 15 от 23.02.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...