СЕМИНАР - 27 ноември 2014 г.
За абонати на "Експертис" - 33% отстъпка
Аспасия Петкова: Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване
Мина Димитрова: Изменения и актуални моменти в ЗКПО и преобразуване на финансовия резултат
 

Ново в Експертис - обновено на

Значими промени в корпоративното облагане за 2014 година

Мина ДИМИТРОВА - регистриран одитор
Измененията и допълненията в Закона за корпоративното и подоходното облагане, в сила от 01.01.2014 г., са в следните направления и данъчни норми: I. Промени, свързани с преобразуването на данъчния финансов резултат 1. Признаване на приходи и разходи...

Изчисляване на осигурителен стаж за пенсиониране

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване
В бр. 6/2014 г. на сп. „Данъчна практика”,Аспасия Петкова, експерт по осигуряване отговаря на следния въпрос: Преди години бях безработен и ми си полагаше обезщетение за 11 месеца. Предложиха ми възможност да ми изплатят цялото обезщетение наведнъж, ...

ДДС върху услуги с трети страни

Oтговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Въпрос: Регистрирани сме по ЗДДС, издавам фактура за услуга на трета страна – Русия. Получателят не е регистриран по ДДС. Във фактурата не начислявам ДДС. Какво е основанието за неначисляване във фактурата и в коя колона в дневника за продажбите и сп...

Облагане доходите от аренда на земеделска земя

Oтговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Въпрос: Физическо лице не е регистрирано като земеделски производител, а притежава земеделска земя, която отдава под аренда за 20 г. на юридическо лице. Дружеството му плаща за целия период. Полученият доход облагаем ли е по ЗДДФЛ и дължат ли се няка...

Осигурителни вноски по граждански договор на безработно лице

Oтговаря Христо ДОСЕВ – дипломиран експерт-счетоводител
Въпрос: Дължи ли осигуровки и данък по ЗДДФЛ лице, което е безработно, но е получило през м. 12.2013 г. 30 лв. по граждански договор? Ако дължи, какви са ДОО и ЗО? Отговор: При изплащане на възнаграждение по граждански договор на лице, което е безра...

Болничен по време на командировка

Oтговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Наша служителка е изпратена в командировка в друг град и са й платени дневни и нощувки предварително. Тя се разболява на втория ден и си взима болничен за периода на командировката, като тя продължава да бъде в другия град. Как в този случай ...

Изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение

Oтговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното трудово възнаграждение по чл. 177 от КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя работни дни на месеца, приет за база, и броя на работните дн...

Продажба на зърно от земеделски производител

Отговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Физическо лице, регистрирано като земеделски производител (ЗП), произвежда земеделска продукция - зърно. В същото време лицето има и регистрирано ЕТ с редовна регистрация по ДДС. ЗП-то и ЕТ-то се занимават с различни по същността си производства. Куп...

Данъчно третиране и давност на цесия на вземания

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Сключен е договор за продажба и цесия на вземания. Вземанията са от търговски сделки, зад които има фактури за доставена стока. Продажната цена според гореописания договор е по-ниска от номиналната стойност, вземания за 2000 лв. са продадени за 2 лв....

Отпускът се удължава с деня на официалния празник

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Работя като началник на пощенска станция. Разрешиха ми да ползвам 20 дни платен годишен отпуск от 3 март до 28 март 2014 г. включително. Научих, че 3 март като официален празник би трябвало да удължи времетраенето на отпуска ми с 1 работен ден. Казах...

Право на отпуск и обезщетение за времето на незаконно уволнение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Работник е възстановен от съда за незаконно уволнение. За времето, през което същият е останал без работа, работодателят дължи ли му обезщетение за платен годишен отпуск? Предназначението на платения годишен отпуск е за почивка и възстановяване на и...

Анулиране на сгрешени фактури по реда на ЗДДС

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, издава фактура на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, за извършени строително-монтажни раб...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 94 от 14.11.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...