Ново в Експертис - обновено на

Правно-счетоводните аспекти на концесията за комунални услуги

Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС
В бр. 4/2014 г на сп. „Актив”,Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС отговаря на следния въпрос: Какви са правно-счетоводните аспекти на концесията за комунални услуги? Понятието „комунални услуги“ е дефинирано в т. 11а на...

Годишно Интрастат деклариране

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви конкретни задължения поражда за стопанските оператори тяхната регистрация по Интрастат и какви данни посочват в годишната декларация на Интрастат? Под...

Правото на данъчен кредит за ДМА според Решение по дело Klub, С-153/11 на СЕС

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Съгласно разпоредбата на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО ползването на данъчен кредит е основно право за участниците в системата за функциониране на ДДС на територията на ЕС. Това право възниква, когато регистрираното за целите на облагането данъчно...

Преглед на собственото трудово досие

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли работодателят право да откаже на служител да прегледа своето трудово досие? В личното трудово или служебно досие се съдържат документи относно данните и фактите, свързани с трудовото правоотношение. Поради това няма пречка работникът или служ...

Счетоводни документи при ликвидация на ЕООД

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Какви счетоводни документи трябва да се подготвят при ликвидация на фирма (ЕООД) за НАП, НОИ, статистиката, Агенцията по вписванията? Има подадено заявление в Агенцията по вписнията през ноември 2013 г. и изтича до 30.06.2014 г. Първоначално в Аге...

Уведомяване до ТП на НАП при промяна на длъжността

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
След придобита по-висока образователна степен и по мое заявление работодателят ме преназначи на по-висока длъжност, съответстваща на образованието. В деня на преназначаването той изпрати писмено уведомление до ТП на НАП. Откога влиза в сила преназнач...

Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

Емил Евлогиев, д.е.с.
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно ОПР. По отношение на ОПР са предвидени две структури, приложения V и VI към директивата. Когато отделната стр...

Деклариране на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Най-напред следва да се уточни, че необлагаемите доходи от лихви не подл...

Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия

Иван ЗЛАТКОВ – д.е.с., регистриран одитор
В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидено финансиранията да се отразяват като трансфери, помощи и дарения. Групите, подгрупите и сметките, чрез които е предвидено да се отчитат тези транзакции, са включени в раздел 7 Сметки за приходи и тр...

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ СВОЯ РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ЕВРОПА, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМА BG07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ", ФИНАНСИРАНА ОТ НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ И ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009 - 2014 Г.

ДВ. бр. 81 от 30.09.2014

НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

ДВ. бр. 81 от 30.09.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.

ДВ. бр. 81 от 30.09.2014

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...