Ново в Експертис - обновено на

Извършване на консултантски услуги на ФЛ регистрирано по ЗДДС

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: Физическо лице е регистрирано по ЗДДС. Извършва консултански услуги по граждански договор, не е самоосигуряващо се лице и е осигурено върху максималния осигурителен доход по трудов договор. Брутната сума по гражданския договор е 2000 лв. След...

Данъчно третиране на дарение

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консутант
Ние сме частна болница, в момента имаме доволна пациентка, която иска да направи дарение под формата на пари в брой, които да внесе в касата на болницата. Въпросът ми е, ако сключим договор за дарение с нея, може ли да издадем фактура и касов бон за ...

ВОД при променен идентификационен номер

Отговаря Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат
Фирмата ни извършва ВОД на фирма от Германия. Фирмата от Германия се преобразува, но не ни уведомява за новия си идентификационен номер. Ние продължаваме да извършваме ВОД под стария номер, като притежаваме всички други документи, които доказват извъ...

Изисквания за заемане на длъжността “Главен счетоводител”

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Трябва ли да бъде уволнена главна счетоводителка на училище, която има средно образование? В Закона за счетоводството са поставени следните изисквания към образованието и професионалния стаж за съставителите на финансови отчети (чл. 35): - при висше...

Освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

Емил Евлогиев, д.е.с.
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно освобождавания и ограничения за освобождавания по отношение на прилагането на директивата. В директивата има ...

Отговорност на работника или служителя при разпространяване на поверителни сведения за работодателя

Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП
В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Смела Нинева, началник-отдел “Трудово право и обществено осигуряване” в МТСП, разглежда казуса: При постъпване на работа ми дадоха да попълня Декларация за конфиденциалност за заеманата длъжн...

Счетоводно отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., предоставени от фирмата за всички работници в нея

Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор
В бр. 5/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какви са особености в счетоводното отчитане на разходи за минерална вода, тоалетна хартия, сапун и др., пре...

Право на данъчен кредит за доставчик и получател

Валентина Василева, данъчен консултант
В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се определя правото на данъчен кредит, когато доставчикът и получателят прилагат касова отчетност на ДДС? На основание чл. 151г, ал. 3 ЗДДС за по...

Полагане на труд 56 часа на седмица от работник с негово изрично писмено искане за период от 1 година

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 8/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Възможно ли е с негово изрично писмено искане работник да полага труд 56 часа на седмица за период от 1 година? При сумирано изчисляване на работното време по...

Обменни курсове за периода от 01.07.2014 до 31.08.2014

Свали файла...

Индекси СОФИБИД и СОФИБОР за период 01.07.2014 - 31.08.2014

Свали файла...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 16.12.2013 г. при дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Описали сте следната фактическа обстановка: Във връзка с възникнали вземания по фактури, издадени от фирмата през 2007 г....

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 67 от 12.08.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...