Ново в Експертис - обновено на

Прекратяване на трудовия договор при преустановяване на дейността на предприятието

Мариана ВАСИЛЕВА - юрист в АМС
Съгласно разпоредбата на чл. 327, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работникът или служителят може да прекрати трудовия си договор писмено, без предизвестие, когато работодателят преустанови дейността си. Под преустановяване на дейността следва д...

Трудов договор със срок за изпитване

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Във връзка с прилагането на чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 71, ал. 2 от КТ моля да ни отговорите на следните въпроси: Могат ли да бъдат сключвани два последователни договора (т.е. след изтичането на първия да се сключи веднага втори) на осно...

Определяне на работна заплата

Oтговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Въпрос: Искам да назнача работник на трудов договор със заплащане, което да бъде основна заплата около МОД на длъжността и останалата част да бъде върху изчислена сума от работна карта за извършена работа. Проблем ли е, ако в картата има изчислено на...

Промяна на работодателя по чл. 123 и чл. 123а КТ

Отговаря д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право
Въпрос: Има приватизация на общинско търговско дружество. Сменен е собственикът на цялото предприятие. Персоналът би трябвало да запази трудовите си правоотношения по чл. 123 от КТ; в случая се касае за главния счетоводител. На практика на него му се...

Данъчен режим на доставките, възникващи по повод тристранните операции

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество с чешки ДДС номер продава стоки на фирма, регистрирана за целите на ДДС в Италия. Същата ги препродава на български търговец, р...

Прекратяване на трудов договор

Отговаря Бойко ХАДЖИЙСКИ - юрист
Работодателят ми започна да ми възлага работа, която е съвсем различна от уговорената в договора, като ме предупреди, че занапред ще върша само нея. Мога ли да прекратя договора си заради това? Да, категорично можете да прекратите трудовия си догово...

№ 96-00-13 от 22.01.2016 г. Относно: Прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
Във връзка с постъпило запитване в Дирекция ОДОП …… с вх.№ ……/20.01.2016г. относно прилагане на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой, Ви уведомяваме за следното: Излагате следната фактическа обстановка: Имате сключен договор за...

Отчитане на изхабяването на кофражите в строителството

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 4 от 2016 г. на в. "Актив" Евгени Рангелов, магистър по финанси, отговаря на въпроса: Как се отчита изхабяването на кофражите в строителството? Практиката и технологията на изграждане на строежите, е наложило следните видове кофражи в строителс...

Промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци

Валентина Гекова, данъчен експерт
В бр. 1 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Валентина Гекова, данъчен експерт, отговаря на въпроса: Какви са промените в ЗКПО, свързани с въвеждане на Директива 2014/86/ЕС и Директива (ЕС) 2015/121 за борба с данъчните измами и укриването на данъци - ч...

Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя след писмено разрешение от работодателя

Емилия Банова, юрист
В бр. 2 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Емилия Банова, юрист, отговаря на въпроса: От 2014 г. имам неизползван платен годишен отпуск 5 работни дни. На 28.01.2016 г. подадох молба до управителя на фирмата за ползване на този кратък отпуск от 01.02.20...

№ 94-00-26 от 24.02.2016 г. Относно: данъчното третиране на дейността на ЮЛНЦ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция ОДОП – ….. постъпи Ваше запитване с вх. № 94-00-26/11.02.2016г. Изложена е следната фактическа обстановка: Физическо лице възнамерява да регистрира юридическо лице с нестопанска цел – фондация. Посочен е основния предмет на дейност – издир...

№ 07-00-51 от 02.03.2016 г. Относно: Наредба № Н- 18 от 13 Декември 2006 г.на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Дирекция "ОДОП" - гр е изложена следната фактическа обстановка: „……..“е сдружение с нестопанска цел в частна полза, като основната му дейност е организиране и участие на членовете на сдружението в различни спортни...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Закон за счетоводството (в сила от 1 януари 2016 г.)

свободен достъп

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 102 от 29.12.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 8 от 29.01.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 13 от 16.02.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 20 от 15.03.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 15 от 23.02.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 32 от 22.04.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...