СЕМИНАР - 27 ноември 2014 г.
За абонати на "Експертис" - 33% отстъпка
Аспасия Петкова: Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване
Мина Димитрова: Изменения и актуални моменти в ЗКПО и преобразуване на финансовия резултат
 

Ново в Експертис - обновено на

ДДС при продажбата на автомобил

Oтговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: БГ фирма, регистрирана по ДДС, закрива своя дъщерна фирма в Сърбия. При закриването й българската фирма получава лек автомобил за сметка на капитала си. Автомобилът към момента не е преминал границата и е в Сърбия. Българската фирма иска да п...

Доходи от лихви в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

Oтговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор
Въпрос: В договор за предоставяне на заем между заемодател - физическо лице, и заемополучател - търговско дружество, е уговорена лихва. През 2013 г. няма нито едно плащане на лихва и главница по този заем. Следва ли физическото лице заемодател да дек...

Работа по два трудови договора

Oтговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Лице, което се осигурява в една фирма на максимален осигурителен доход, може ли да работи в друга като управител, без да е съдружник и без възнаграждение? Отговор: От гледна точка на упражняването на трудовата дейност няма пречка лицето да р...

Издаване на нова трудова книжка на работник, постъпващ не за първи път на работа

Oтговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: В нарушение ли е фирма, ако издаде нова трудова книжка на лице, с което ще сключва трудов договор, без да са налице следните обстоятелства: - лицето започва за първи път работа; - да се издава продължение на вече съществуваща трудова книжка? ...

Отчитане на хонорари

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
По счетоводни данни има салдо на сметка 4211 Персонал. Салдото  представлява неправилно начислени авторски хонорари за период от 2002 г. до 2007 г. След много ровене по архиви и по стари програми не може да се  види и уточни нищо. От направените спра...

Обезщетение за неизползвания до 2009 г. платен годишен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Предстои да бъде уволнен служител, който има натрупан до края на 2009 г. неизползван отпуск. На каква база следва да му бъде изчислено обезщетението за този отпуск? При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на ...

База за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
През март 2014 г. е отработен пълният месец, през април са отработени 6 дни и за останалото време е ползван платен годишен отпуск. Трудовият договор е прекратен от 01.05.2014 г. Каква е базата за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от Кодекса на ...

Реквизити на счетоводните документи и изискване за посочване на мярка при продажбата

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Проблемът касае хранителен магазин - търговия на дребно. - При закупуването на стоки с цел продажба (най-често бутилки бира и безалкохолни) част от стоките са фактурирани, като в колона “мярка” е посочено “стек”. Никъде във въпросната фактура не са п...

Отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения

доц. д-р Симеон Милев, д.е.с.
В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения. Дружеството получава дарения (финансиране) предимно и п...

Осчетоводяване на разходи по придобиване на сграда

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните и данъчните аспекти на придобиването на недвижим имот - сграда, по стопански начин, т.е. чрез строеж, който се извършва, като самата ф...

Счетоводни записвания за временната данъчна разлика

Мина Димитрова, регистриран одитор
В бр. 7-8/2014 г. сп. „ Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: В предприятие А към 31.12.2014 г.има следната информация: а) През 2014 г. изтичат 5 години от момента, когато вземане от клиент В е станало изискуемо. Взем...

Вътрешно заместване или съвместителство

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 16/2014 г.на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Главен счетоводител съм и от 1 до 31 юли включително, съгласно заповед на директора ще го замествам. Съгласно КТ трябва освен своето трудово възнаграждение да...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 94 от 14.11.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...