ЕКСПО 2015 в Милано

На 1 май в Милано се открива EXPO'2015. 145 държави ще бъдат представени на площ от над 1 милион кв.м., а организаторите очакват над 20 милиона посетители. Така, както преди 5 години наши абонати се включиха в EXPO'2010 в Китай, така и сега, ние отново Ви предлагаме възможността да посетите най-голямото събитие за годината.

 Програма и цени...

Ново в Експертис - обновено на

Право на приспадане на данъчен кредит при придобиване на лек автомобил

свободен достъп

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Дружество е купило лек автомобил, на който не е ползван данъчен кредит. При продажба на автомобила начислява ли се ДДС, а ако не, на какво основание от ЗДДС не се начислява? Отговор: От вашия въпрос не става ясно дали данъчният кредит при пр...

Определяне на приложимото законодателство по отношение на дължимостта на осигурителни вноски и облагане по ЗДДФЛ

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор
Чуждестранно лице е съдружник и управител на българско юридическо лице. Посоченото лице работи по трудов договор в друга държава членка. В България управителят е наел офис и веднъж в месеца на място извършва и контролира дейността на дружеството. Вър...

Средства за представително облекло при продължителен отпуск

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Имаме ли право да дадем средства за представително облекло на служителка на държавна служба, на която предстои да ползва отпуск поради бременност и раждане? За изпълнение на служебните си задължения държавните служители имат право на представително ...

Деклариране на получени заеми от чуждестранни лица

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Трябва да отчета заем, предоставен от турско дружество в долари на българско дружество. Заемът е за 15 г. с 3 г. гратисен период и годишна лихва 7%. Въпросът ми е следва ли да се подава информация към БНБ или друга институция за получения заем и зако...

Понятието “обичайни размери” за целите на ЗКПО

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗКПО счетоводно отчетените разходи за липси или брак на материални запаси не се признават за данъчни цели. Как се определят обичайните за съответната дейност размери на бракуваните или липсващи стоки, при които са приложими ...

Отчитане на рекламациите

проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.
В бр. 2 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с., коментира отчитане на рекламациите. 1. Предявявани рекламации за нарушения или неизпълнение на договорни условия от доставчици: а) стойността на рекламацията се счита за условн...

Прихващането в производството по несъстоятелност

Антон Узунов, адвокат
В бр. 12 от 2015 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира прихващането в производството по несъстоятелност. Прихващането е уредено в чл. 103 ЗЗД и фактическият състав включва: насрещни парични вземания или вземания...

Осчетоводяване на финансиране по програма „Човешки ресурси“

Проф. д-р Христина Колева, д.е.с
В бр. 1/2015 г. на сп. „Актив”, Проф. д-р Христина Колева, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Как да осчетоводим одобрено финансиране (80%/20%) в размер на 200 000 лв. по програма „Човешки ресурси“ за подобряване охраната на труда? Счетоводни стати...

Данък за услуги по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 5/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Ние сме туроператор, регистриран за целите на ЗДДС в България. Получихме квитанция за платени нощувки от туристи на физическо лице, което е собс...

Покупка на земя в Гърция според ЗДДС

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
В бр. 2/2015 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, ще купува в Гърция земя със съществуваща сграда, която ще бъде реконструирана. Продавач...

Едностранно въвеждане от работодателя на непълно работно време

Жанет Богомилова, юрист
В бр. 12/2014 г. на сп. „Труд и право”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Може ли работодателят едностранно да въведе непълно работно време ? Според чл. 138а от Кодекса на труда (КТ) при намаляване на обема на работа работодателят ...

№ 94-2432 от 18.08.2014 г. ОТНОСНО: Дневните командировъчни пари, когато лицето се връща за нощуване у дома си

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
На командирования, когато остава да нощу­ва в мястото на командировката, се запла­щат дневни пари в размер 20 лв. за всеки ден от командировката, а на командирования, който изпълнява служебните си задължения през по-голямата част от работното време в...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на до...

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 12 от 13.02.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 30 от 24.04.2015

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 9 от 03.02.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...