Ново в Експертис - обновено на

Счетоводни операции при купувача при публична продан

Oтговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Какви са счетоводните операции от страна на купувача при публична продан, за която има постановление за разпределение по изпълнително дело, уведомление за извършена продажба с ДДС на основание чл. 131 от ЗДДС? В постановлението са описани пълни и час...

Допълнително възнаграждение на пенсионер, назначен по ПМС № 66 от 1996 г.

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Лице до края на 2013 г. е било държавен служител, който се е пенсионирал. От началото на 2015 г. е назначено по ПМС № 66 от 1996 г. по трудов договор в същата община. Има ли право да получава допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален...

Отчитане на даренията

Oтговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Фондация, регистрирана в България, желае да получава дарения от дарители през терминал чрез банкови карти. Нужно ли е да има касов апарат към терминала? Има ли законови пречки да се получават дарения чрез плащане през терминал? Освен поддръжката на т...

Право на достъп до данъчни документи, съхранявани с помощта на електронни средства

Милена Кирилова, юрист
В бр. 7 от 2015 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Милена Кирилова, юрист, разглежда темата за изискванията към съхранението на данъчните документи според ЗДДС. Същност на електронните фактури Електронната фактура е първичен счетоводен до...

Данъчно третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 20 от 2015 г. на сп. „Актив“, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на лихвите за отсрочено или разсрочено плащане по търговски сделки? Договарянето на разсрочено или отсрочено плащане за д...

Предприятията с държавно (общинско) участие в капитала внасят в бюджета 50 на сто от приходите от получени наеми

Валентина Генова, експерт по ЗКПО
В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Данъците в Република България, Валентина Генова, експерт по ЗКПО, отговаря на въпроса: Ежегодно, със Закона за държавния бюджет на Република България и постановлението за изпълнението на закона, се дават указания предприяти...

Подаване на заявление в Търговския регистър

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 9 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя", Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Само адвокат ли може да издава фирма и да я вписва в Търговския регистър? Вярно ли е, че може да се изкара код oт Търговския регистър, който ти дава права ...

Доставка на стока (техника) и доставка на услуга за нейното монтиране в полза на лице, установено и регистрирано за целите на облагането с ДДС на територията на държава - членка на ЕС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество прави доставка на техника за видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника на дружество, регистрирано в Германия (с немски VAT). Същата тази техника ще се монтира от българското дружество в офис, намиращ се на територията...

Лицата, упражняващи трудова дейност като ЕТ, подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – адвокат, д-р по трудово и осигурително право
Въпрос: Самоосигуряващо се лице - едноличен търговец, осигурен за всички осигурителни рискове, с повече от 12 месеца осигурителен стаж излиза в отпуск за бременност и раждане. Има ли право на обезщетение и майчинство до навършване на 2 години на дете...

Различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане

Мария Лекова, юрист
В бр. 8 от 2015 г. на сп. "Търговско и облигационно право” Мария Лекова, юрист, коментира различия между прекратяването на търговско дружество с ликвидация и преобразуването чрез вливане и сливане. Многобройни са разликите между двете сравнявани фор...

Счетоводно отчитане на рекламации

Евгени Рангелов, магистър по финанси
В бр. 9 от 2015 г. на списание “Счетоводство+” Евгени Рангелов, магистър по финанси, коментира счетоводното отчитане на рекламации. За отчитане на разчетите по рекламации може да се ползва сметка 441 Вземания по рекламации. Чрез нея се отчитат предя...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доход от лихви по банкова сметка в чужбина

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 9 на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Местно физическо лице има банкова сметка в Кипър, като в началото на август 2015 г. договорът е прекратен и авоарите по банковата сметка са изтеглени. В...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

№ 91-01-84 от 06.04.2015 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
С Постановление № 45 от 05.03.2015 г. е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 44 от същата дата е изменена и допълнена Наре...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 79 от 13.10.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 92 от 27.11.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 80 от 16.10.2015

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 61 от 11.08.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...