Ново в Експертис - обновено на

Елементи на трудовия договор и видове трудови договори

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ - доктор по трудово и осигурително право
Ако в трудов договор е вписано “да изпълнява в дружество “X” в отдел “Щанд за захарни изделия, находящ се в гр. София, мол “София” - как се третира това - като работно място или място на работа? И ако трябва да се промени (на друг щанд в друг мол в р...

Облагане на услуги

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 11 от 2016 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Регистрирано ЕООД в България с основна дейност извършване на услуги. Дружеството не е регистрирано по ЗДДС и няма наети работници по трудови и...

Удръжки от трудовото възнаграждение на работника/ служителя

Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА „Главна инспекция по труда"
В бр. 9 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Теодора Дичева, директор на Дирекция в ИА „Главна инспекция по труда", отговаря на въпроса: Има ли право работодателят да направи удръжка от трудовото възнаграждение на работника/ служителя и по какъв ред? Раб...

Осигуряване на собственици и съдружници в търговски дружества

Аспасия Петкова, експерт по осигуряване
В бр. 20 от 2016 г. на в. "Актив" Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, отговаря на въпроса: На колко основания трябва да се осигурява физическо лице при следната фактическа обстановка: - лицето е собственик на две еднолични дружества с ограничена...

Пенсиониране на учителите

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряване
При определени от закона условия българските граждани имат право на пенсия. Съществуват различни видове пенсии, като основно място заемат пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Някои от необходимите условия за отпускане на пенсия за осигурителен с...

Коментар на промените в осигурителното законодателство през 2017 г.

Аспасия ПЕТКОВА – експерт по социално и здравно осигуряване
От началото на 2017 г. в ДВ, бр. 98 от 09.12. 2016 г., са обнародвани изменения и допълнения в осигурителното законодателство, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2017 г., Кодекса за социално осигуряване (К...

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ЧЛ. 38, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА ЗА ОБЩИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, РЕГИСТРИТЕ И ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Свали файла...

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 53 ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОТЧЕТНОСТТА, ОЦЕНКАТА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ И ОБРАЗУВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ И ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД

Свали файла...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 95 от 29.11.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
Книги и дискове - 2017 г. Семинари и видеозаписи - 2017 г. Печатни и електронни издания ЦЕНИ и ЗАЯВКИ