Ново в Експертис - обновено на

Рекламен разход по ЗКПО

Отговаря: Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: (1) Фирмата се занимава с търговия на бижута и часовници. С рекламна цел е дадена предметна награда на български спортист, световен шампион. С какви документи трябва да се оформи дадената предметна награда? Как трябва да се обложи дадената н...

Доходи от имущество - съпружеска имуществена общност

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: Физически лица – съпрузи (с българско гражданство), притежават нежилищен имот заедно. Една част от него искат да се ползва от собственото им ООД, в което двамата са съдружници и управители, а другата част от имота - от ЕООД на единия от съпру...

ДДС при търговията на дребно за клиенти от ЕС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва търговия на стоки чрез магазин и в практиката й често се налага да продава стоки на дребно на граждани от ЕС, които твърдят, че са собственици на фирми, т.е. данъчно задължени лица в съответни държави - ч...

Определяне размера на допълнителното възнаграждение при промяна на длъжността

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
На работник е признат целият трудов стаж за професионален опит при заварено положение към 01.07.2007 г. Предстои преназначаване на друга длъжност в същото предприятие. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опи...

Отчитане на търговска репутация

д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, разглежда казуса: “АВС” ЕООД е собственост на физическото лице “X”. Основният капитал на предприятието е 5000 лв. (100 дяла х 50 лв.). Едноличният собств...

Предявяване на иск от оспорващ кредитор

Диана Митева, съдия
В бр. 4 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира предявяване на иск от оспорващ кредитор. Независимо че в редица случаи синдикът може да действа в интерес на колектива от кредитори, във фазата на осребряв...

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право
В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Определяне на размера на изискуемия данък при режим на касова отчетност

Ивайло Кондарев, данъчен консултант
В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари. Данъкът за доставка, за която доставчикът прилага режима на касова отчетност...

Трудов договор за стажуване

Чавдар Христов, юрист
В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в КТ относно трудовия договор за стажуване. Новият чл. 233а от Кодекса на труда (КТ) определя стажуването чрез неговите същностни характеристики, а именно: 1. Изпълне...

Връчване на заповед за дисциплинарно наказание

Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ при МТСП
В бр. 4/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова отговаря на следния въпрос: Прилагането на чл. 195, ал. 2 и ал. 3 от КТ, според които „Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбеля...

№ 17-00-346 от 11.03.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 195, ал. 6, т. 1 от ЗКПО

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 17-00-346/18.12.2013 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбата на чл. 195, ал. 6, т. 1 от ЗКПО, в сила от 1 яну...

№ 2–1216 от 17.09.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Във връзка с възложена проверка на ЕТ „……………..” за установяване на факти и обстоятелства, относно изпълнение на условията за преотстъпване на данък доход по годишна данъчна декларация за 2012 година е установено следното: Общите условия за преотстъпв...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване ...

№ 17-1317 от 17.04.2013 г.ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Съгласно чл. 173, ал. 1 КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на син...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 15.07.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...