Ново в Експертис - обновено на

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ

Нели Вангелова – държавен експерт по осигуряването в НОИ
Правно основание на процедурата чл. 164 и 164а от Кодекса на труда Наредба за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/. Кодекс за социално осигуряване - чл. 40, ал. 3 и чл. 52а – 54 и чл. 54к. Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обе...

Облагане с ДДС придобиването на част от предприятие

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: Предстои ни придобиване на част от предприятие, регистрирано по ЗДДС в друга държава - членка на Европейския съюз. Обект на придобиване са договорите за обслужване на клиентите, съответно вземанията от клиенти към определена дата, търговската...

ДДС при раздаване на рента в натура

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Трябва ли земеделски производител, регистриран по ЗДДС, да начислява ДДС при раздаване на рента в натура, тъй като получателят не е регистрирано по ЗДДС лице? Отговор: ДДС представлява косвен данък. Това означава, че това е данък, който се п...

Допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър

Отговаря д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: Имаме шофьор, на когото следва да заплащаме допълнителни разходи за храна за всеки пропътуван километър съгласно Постановление № 133 на МС от 14.07.1993 г. за приемане на Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм). Може ...

Важни моменти при постигане на споразумение за прекратяване на трудов договор при взаимно съгласие

Галина НИКОЛОВА - юрист
Разпоредбите на КТ позволяват чрез постигнато взаимно съгласие между работника/служителя, от една страна, и работодателя, от друга, да бъдат прекратени правоотношенията между двете страни. Предложението за постигане на взаимно съгласие трябва да бъде...

Задължение на работодателя да издаде удостоверение УП-3

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли законово положение, което да послужи като основание за съдебен иск при неиздаване на УП-3 за положен извънреден труд? Извънредният труд не се отчита при определяне на трудовия стаж. Но полученото за него възнаграждение се смята за осигурителе...

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

свободен достъп

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант
Дружеството ни извършва продажби на физически лица, за които на основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не издава фактури, а отчита продажбите с отчет по чл. 119 от закона. През м. май 2014 г. установихме, че е пропуснато отчетът за м. януари 2014 г. ...

Обратно проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания

Велин Филипов, д.е.с.
В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., ра­зяснява чрез примери обратното проявление на данъчни временни разлики, формирани от последваща оценка или отписване на вземания. Пример 1: Дружество има вземане с три...

Определяне на данъчната основа при продажба на недвижим имот - стара сграда

Мина Янкова, данъчен експерт
В бр. 11 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мина Янкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Дружество, регистрирано за це­лите на ЗДДС лице, извършва продажба на недвижим имот - сграда, през 2014 г. При придобиването на сградата през 2007 г. дружество...

Особености при амортизиране на нематериалните активи

Емил Евлогиев, д.е.с.
В бр. 10 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира особеностите при амортизиране на нематериалните активи. Според МСС 38 нематериалните активи подлежат на амортизиране през срока на полезното им използване в предприятие...

Осчетоводяване на временните данъчни разлики

проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор
В бр. 10/2014 г.на сп. „Актив”,проф. д-р Христина Колева, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Във връзка с наближаващото годишно приключване на 2014 г., как да осчетоводим временните данъчни разлики и как да ги посочим коректно в годишния...

Финансирането по оперативна програма не участва при формиране на облагаем оборот за задължителна регистрация по ЗДДС

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор
В бр. 10/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Болница получава средства по Европейка програма „Развитие на конкурентоспособността“. С получените средства закупува компютърна техн...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на до...

Банкови сметки на НАП за плащане към републиканския бюджет и за осигурителни вноски – от 01.03.2014 г.

свободен достъп

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 105 от 19.12.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 107 от 24.12.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...