Ново в Експертис - обновено на

Третиране по ЗДДС и ЗКПО на бракуването на поточна линия

Отговаря д-р Али Вейсел - д.е.с., рег. одитор
Закупена е поточна линия (ДМА) през 1992 г. на стойност 236 414 лв. и е начислявана 4% амортизационна норма. Нямаме счетоводна политика и не знаем основанието за 4% амортизационна норма. Към момента активът има балансова стойност 70 873,30 лв. Тъй к...

Допълнително възнаграждение при договор по чл. 114 от КТ

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Как се определя кога да се преизчисли трудовото възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работник, който работи само на трудов договор по чл. 114 от КТ? Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изплаща на раб...

Отписване на задължение

Отговаря д-р Николай НИКОЛОВ - д.е.с.
Имам задължения към доставчик по фактура отпреди 7 години. Ако реша да ги отпиша, дали трябва да увелича данъчната печалба с тях и как да осчетоводя всичко това? Давностният срок на вземания според Закона за задълженията и договорите е 5 г., освен к...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа при същия работодател по няколко трудови правоотношения

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Наша служителка работи като детска учителка в целодневна детска градина повече от 30 години. От 01.04.2003 г. до 17.07.2005 г. служителката има прекъсване на трудовия стаж поради пенсиониране по болест. От 17.07.2005 г. служителката се завърна отново...

Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация

д-р Георги Стефанов
В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира чл. 14 от ЗК. Съгласно чл. 14 ЗК бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по ус...

Необлагаеми доходи от лихви по банкови сметки

Лорета Цветкова, данъчен експерт
В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДфЛ, в сила от 01.01.2013 г., не с...

Допълнителни оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия

Емил Евлогиев, д.е.с.
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно допълнителните оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия. Предвидени (чл. 17) са допълнителн...

№ 62-00-9 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Възникнали проблеми при начисляването на данък върху добавената стойност при внос на стоки, във връзка с измененията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 01.01.2014 г.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Съгласно чл. 36а, ал. 1 от ЗДДС (в сала от 01.01.2014 г.) облагаема с нулева ставка е доставката на свързани с внос услуги, като комисиона, опаковка, транспорт и застра­ховка, когато стойността им е включена в данъчната основа по чл. 55 от същия зако...

№ 2-94 от 03.02.2014 г. ОТНОСНО: Осигуряване на собственик и управител на ЕООД с отпусната пенсия от Република Турция

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Собственик и управител на ЕООД, български гражданин, във връзка с възобновяване дейността на дружеството е подал декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Лицето е пенсионер с отпусната пенсия от Република Турция от 01.04.2009 г. и желае ...

№ 94-00-133 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане и задължително обществено осигуряване при получаване на доходи без трудово правоотношение от местно физическо лице за извършени услуги на чуждестранно лице.

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването, Вие сте лекар-специалист и работите по трудов договор в МБАл. Собственик и управител сте на ЕООД, където полагате личен труд и се осигурявате по ДУК. Получавате доходи по граждански договор от България, за които също ...

Корекции в трудовата книжка на лице, възстановено на работа от съда

Светлана Димитрова, регистриран одитор
В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Съда признава уволнението за незаконно и възстановява работника на заеманата длъжност в дружеството и присъжда обезщетение в размер на 2500 лева. Работ...

Специфични моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество

Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител
В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор, дипломиран експерт счетоводител отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните моменти при отчитане придобиването на недвижимо имущество? В повечето случаи, като недвижимо ...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 96-00-549 от 16.12.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране при отписване на вземания по реда на чл. 37 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

свободен достъп

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 16.12.2013 г. при дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Описали сте следната фактическа обстановка: Във връзка с възникнали вземания по фактури, издадени от фирмата през 2007 г....

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 67 от 12.08.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...