Ново в Експертис - обновено на

Осигуряване на специализант

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: Специализант провежда специализацията си в рентгеново отделение съгласно договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Съгласно чл. 4, ал. 1,...

№ 3-1532 от 20.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на услуги по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Според изложеното в запитването лицето Ц.Ш. е регистриран като свободна професия - програмист и е самоосигуряващо се лице. Облагаемият му оборот за 12 месеца назад е около 3000 лв. Има сключен договор за изработка на софтуер по техническо задание, ко...

№ 24-34-44 от 09.05.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмо, в което е посочено, че дружеството е производител на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Във връзка с въведената със Закона за енергията от възобн...

№ 24-31-35 от 27.05.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС)

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В хода на ревизионното производство е установено, че ревизираното лице е чуждестранно юридическо лице, установено в Белгия (белгийско дружество). В България същото е регистрирано за целите на ДДС чрез акредитиран представител. За м. 04.2014 г. лицето...

№ 12-45 от 21.02.2014 г. ОТНОСТНО: Работодателят издава правилник за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите. Държавни служители по смисъла на Закона за държав­ния служител не могат да бъдат избирани за представители на работниците и слу­жителите по чл. 7, ал. 2 КТ.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Съгласно чл. 181, ал. 1 от Кодекса на труда, работодате­лят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотно­шение и урежда организация...

Осчетоводяване на финансирането

Георги Петков, данъчен консултант
В бр. 12/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Фирма (ЕООД), е почти без дейност и не е регистрирана по ЗДДС. Собственика има желанието да отпечата и издаде луксозен албум за негов дядо - известен художник...

Документиране на задатък

Георги Петков, данъчен кансултант
В бр. 13/2014 г на в. „Актив”,Георги Петков, данъчен кансултант отговаря на следния въпрос: ЕООД е собственик на недвижим имот, който подготвя за продажба. Към този момент има предоставена от купувача сума за спиране да се предлага имота. Следва да б...

Сключване на договор с нова служба по трудова медицина

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Има ли срок за прехвърляне на личните медицински досиета след сключване на договор с нова служба по трудова медицина? За да се проследява здравното състояние...

Отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ

Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване
В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Наша служителка, която установи след преглед и изследване, че е бременна, иска да ползва отпуск по чл. 157, ал. 2 от КТ, когато и се налага д...

Преобразуване на категорийния стаж

Красимира Атанасова, юрист
В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува категорийния стаж според общите и специални правила на КСО? Стажът, придобит от лицата, работили при условията на първа и/или ...

Корекция на ГДД

Oтговаря Христо ДОСЕВ – дипломиран експерт-счетоводител
Въпрос: Възможна ли е корекция на годишната декларация по ЗКПО във връзка с отразени авансови вноски, тъй като е допусната е техническа грешка. Посочени са 200 лева, а реално са внесени 2000 лева. За третото тримесечие е подадена декларация по чл. 88...

Възстановяване и прихващане на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции

Галина НИКОЛОВА - юрист
Целта на възстановяването и прихващането на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции е установяването на дължимостта на претендираните от лицето суми и евентуалното им връщане или прихващане с вземания за данъци и зад...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

свободен достъп

Отговаря Нина МАНОЛОВА - адвокат
Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

свободен достъп

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 76 от 12.09.2014

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...