Ново в Експертис - обновено на

Отчитане на имоти със смесено ползване

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитането на имоти със смесено ползване. Според МСС 40, когато даден имот се използва смесено - една част за отдаване под наем или увеличение на ст...

Данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, (семейно) имущество към фирмата на едноличния търговец и обратното връщане на имуществото по-късно

Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП
В бр. 8 от 2015 г. на сп. “Данъците в Република България” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, представя изискванията за документиране и данъчно третиране по ЗДДФЛ при прехвърляне на лично, респективно семейно имущество към фир...

Размер на дневните пари при командировка

сп. “Счетоводство+”
В бр. 10 от 2015 г. на сп. “Счетоводство+” е разгледан казусът: Със заповед за командировка от работодателя за обучение в гр. Банкя бях командирована на 15 и 16.06.2015 година с преспиване в хотел. Тръгване в 07.00 часа на 15.06. и връщане на 16.06. ...

№ 96-00-310 от 11.09.2015 г. Относно: Издаване на първични счетоводни документи

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В Дирекция „ОДОП“ – Пловдив постъпи писмено запитване с вх. № ……../02.09.2015 г., относно прилагане на ЗДДС и ЗКПО. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС получава дубликати от фактури от свой достав...

Третиране доходите на наети лица при прекратяване на правоотношението с тях

Христо Досев, регистриран одитор
В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Как се третират доходите на наети лица при прекратяване на правоотношението с тях? Съгласно параграф 132 от МСС 19 Доходи на наети лица групата...

Данъчно третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители

Лорета Цветкова, експерт по приходите в ЦУ на НАП
В бр. 10 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Лорета Цветкова, експерт по приходите в ЦУ на НАП, отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на финансови активи, предоставени на работници и служители? Все по-често в практиката се срещат сл...

Осигуряване на зеленчукопроизводител

Христо Досев, д.е.с.
В бр. 11 от 2015 г. на сп. "Форум на счетоводителя" Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Едноличен търговец (фирма) с основна дейност зеленчукопроизводство. Регистриран като земеделски производител съгласно чл. 7 от закона за подпомагане на зем...

Сделки от ВОТ между лица, установени в различни държави членки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Българско дружество купува стока от друга страна - членка на ЕС (А), стоката не влиза на територията на България, а отива в друга страна - членка на ЕС (Б), където се складира и след това се продава в трета страна от ЕС (В). Българското друже...

Решение № 10874 от 19.10.2015 г. по адм. дело № 8989/2015 г.

Предмет на спора е отказано право на данъчен кредит на ЕООД за данъчни периоди ноември и декември 2009 г., януари и март 2010 г. по фактури, издадени от ООД, ведно с лихви за просрочие, включително за периодите февруари и юни 2010 г. За да бъде приз...

Решение № 10906 от 20.10.2015 г. по адм. дело № 9976/2014 г.

Предмет на спора е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди март и април 2013 г. по фактури, издадени от две АД, и начислени задължения за ДДС за данъчен период май 2013 г. ведно с лихва, по фактура, издадена от ЕАД. Съгласн...

Тълкувателно решение № 7/2013 г. от 13.11.2014 г. по тълк. д. № 7/2013 г., ОСГТК

Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, когато дого­ворът е развален поради виновно неизпълнение на длъжника? Председателят на Върховния каса­ционен съд на основание чл. 125 от За­кона за съдебната власт и по повод по­стъпило по реда н...

№ 3-2174 от 16.09.2015 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на получена стока на територията на страната, която ще бъде оформена като внос в държава-членка

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
В писменото запитване не е изложена конкретна фактическа обстановка, а само са приложени документи на чужд език без превод на български език, както и запитване отправено от дружеството към началника на Митница С. и отговор от същата. Според изложено...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 102 от 29.12.2015

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 8 от 29.01.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 94 от 04.12.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 102 от 29.12.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 101 от 22.12.2015

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 95 от 08.12.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...