Ново в Експертис - обновено на

Извършнане на услуга на ФЛ (ДНЗЛ) от трета страна

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Българско дружество регистрирано по ДДС извършва услуга на ФЛ (ДНЗЛ) от трета страна. Българското дружество начислява ли ДДС? Ако не начислява - какво е правното основание и къде...

Оригиналните документи съдържащи се в трудовото досие на работник

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Счетоводител работи две седмици в предприятието и напуска по собствено желание, като иска да си получи оригиналите на документите, с които е кандидатствал за работа - медицинск...

Заповед за едностранно увеличение на заплати на служители

Гошо Мушкаров, д-р по икономика
В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаряна следния въпрос: Трябва ли да се изготвят отделни заповеди за едностранно увеличаване на заплатите от работодателя и ако се издаде една заповед, къде трябва да бъде съхраняван...

Обработка на лични данни от работодател

Д-р Андрей Александров, директор Дирекция „Трудово право” в адвокатско дружество
В бр. 4/2014 г. на сп. „Труд и право”, Д-р Андрей Александров, отговаря на следния въпрос: Допустимо ли е работодателя да обработва лични данни на членове на семейството на работника или служителя? Всеки работодател се явява администратор на лични д...

Защита от дискриминация при упражняване правото на труд, образование и други права в публичната сфера

Галина НИКОЛОВА - юрист
Забраната на дискриминацията като основен принцип на правото е намерила израз в множество разпоредби на българското законодателство, като се започне от чл. 6 на Конституцията на Република България, мине се през ред актове като Кодекса на труда, Админ...

Корекция на приспаднат данъчен кредит

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант
В дружество е апортиран апартамент. Разрешението за ползване на апартамента е издадено през 2009 г. Дружеството решава да продаде апартамента сега и се възползва от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и не начислява ДДС при продажбата. Следва ли да извършва някакв...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.
Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството на...

Право на удължен отпуск при изтекъл срок на експертното решение

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Има ли право на удължен по реда на чл. 319 от КТ платен годишен отпуск служител с изтекъл срок на експертното решение на ТЕЛК? Разпоредбата на чл. 319 от КТ урежда правото на работник или служител с трайно намалена работоспособност 50% и по-висока д...

Право на повече от една пенсия

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване
Мъж получава пенсия за трайно намалена работоспособност (50% с решение на ТЕЛК). Навърши възрастта за пенсиониране по общия ред и му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Има ли право да получава част от по-ниската пенсия? Кодексът за...

Удовлетворяване на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот - легитимация с изпълнителен лист

Диана Митева, съдия
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира удовлетворяването на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот при легитимация с изпълнителен лист. Предварителното уведомление за предстоящата продан по...

Изключения от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена

Емил Евлогиев, д.е.с.
В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира изключенията от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена. Независимо от приетия основен принцип за оц...

Данъчно третиране по ЗДДС на педагогически услуги, оказвани от фирма, регистрирана по закон

Отговаря проф. Костадин ИВАНОВ - данъчен експерт
Дружество извършва педагогически услуги в детска градина - обучение по чужди езици, народни и спортни танци, графично рисуване. За целта е сключен договор между детската градина и дружеството. За осъществяването на тези услуги родителите заплащат так...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване ...

Съдружник и управител в ООД и трудов договор в същото дружество

свободен достъп

Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Съдружник в ООД е управител по търговския регистър. Може ли да бъде назначен за счетоводител по трудов договор, тъй като има необходимото за това образование и подготовка? Обикновено един от съдружниците в ООД изпълнява и функциите на управител на...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 61 от 25.07.2014

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 54 от 01.07.2014

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ДВ. бр. 27 от 25.03.2014

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 53 от 27.06.2014

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДВ. бр. 58 от 15.07.2014

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...