Ново в Експертис - обновено на

Доставки на стоки, с които българската фирма ще извършва продажби на територията на други държави членки на лица, регистрирани в други държави членки

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: 1. Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България. Няма друга регистрация по ЗДДС в друга страна. 2. Тя купува стоки от страна от ЕС – „Б”. Фирмата доставчик е регистрирана в страната „Б” по ЗДДС. 3. Закупените стоки фирмата продава в европ...

Регистриране на няколко фирми с еднакъв предмет на дейност

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Нарушавам ли някой закон, ако имам три фирми с един и същ предмет на дейност и трите не са регистрирани по ДДС, тъй като оборотът на всяка една е под 50 000 лв.? Отговор: Не ни е известно да има забрана относно регистрирането на няколко фирм...

Дистанционна продажба

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – регистриран одитор
Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, притежава електронен магазин за продажба на фитнес добавки. Ако фирмата започне да продава добавки на граждани от други държави членки на ЕС (на физически лица) чрез доставка по куриер, следва ли да се ре...

Начисляване на данък добавена стойност, при положение че за покупката на активите не е ползван данъчен кредит

Отговаря Иван СИМОВ – регистриран одитор
Въпрос: Фирма притежава производствени машини, закупени преди 1994, т.е. преди приемане на Закона за ДДС. Във връзка с намаляване обема на работата ще продаде голяма част от тях. При продажбата на машините следва ли да се начисли и в какъв размер дан...

Осигуровки върху хонорара, изплатен на чуждестранен гражданин

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА – експерт по осигуряване
Въпрос: ФЛ от трета страна има сключен договор с българска фирма за извършване на „технически услуги“ - по ЗДДФЛ. Дължи ли българската фирма осигуровки върху хонорара, изплатен на лицето по българското осигурително законодателство? Отговор: От 01.0...

Трудовоправни отношения между български граждани и чужд работодател в България

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Българско дружество със собственик от Великобритания желае в трудовите договори на работниците да бъдат включени клаузи, които съществуват в английските трудови договори на техни работници в Англия съгласно английското законодателство (Наредб...

Отразяване на данните за получените доставки и за продажбите, извършени на гръцка територия от българската фирма

Лиляна Панева, данъчен консултант
В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Счетоводство+" Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на въпроса: Българска фирма наема магазини и продава стоки в Гърция. Къде и как следва да се отразяват данните за продажбите и за получените доставки от мястото на ...

Условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба

Мариана Василева, юрист в МС
В бр. 6 от 2016 г. на сп. "Труд и право" Мариана Василева, юрист в МС, отговаря на въпроса: Какви са допълнителните условия, на които трябва да отговарят държавните служители, за да бъдат назначени на държавна служба? Съгласно разпоредбата на чл. 7, ...

Продажба на автомобил втора употреба

Отговаря Ивайло КОНДАРЕВ - данъчен консултант
Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на автомобил с  физическо лице, което не е регистрирано по ДДС. Издадена е фактура с  основание: режим на облагане на маржа - стоки втора употреба. Клиентът изплаща цялата стойност на автомобила, но...

Договор за заем за послужване

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор
Дружество с основна дейност производство на напитки закупува хладилни витрини и след това ги предоставя със заем за послужване на клиенти, които имат сключен договор за покупка на продукцията. Идеята е да се позиционира по-добре в магазините продукт...

Нарушения на трудовата дисциплина и дисциплинарна отговорност

Отговаря Нина МАНОЛОВА - юрист
В училището ни има учител, чието поведение както на работното му място, така и извън него не подпомага, а напротив - руши процеса на възпитание на учениците. Като преподавател той е много добър, учениците много го обичат и това още повече създава опа...

Отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения

доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с.
В бр. 6/2016 г. доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира отчитане на растенията носители по реда на МСС 16 Имоти, машини и съоръжения. В резултат на изменението за растенията носители следва да бъдат прилагани всички изисквания на МСС 16. По-конкре...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 74 от 20.09.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 59 от 29.07.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 62 от 09.08.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 75 от 27.09.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 58 от 26.07.2016

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 74 от 20.09.2016

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 52 от 08.07.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 27 от 05.04.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...