Ново в Експертис - обновено на

Облагане продажбата на зърнени култури

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Въпрос: Предстои ни продажба на царевица „на зелено“ на декар. Няма да я силажираме или жънем. Този вид продукция попада ли в списъка на Приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, част втора, т.е. тя попада ли под механизма за обратно начисляване на...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

Данъчна основа при бартер според ЗДДС и според практиката на СЕС

свободен достъп

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант
Казус: При ревизия на “Ефир“ ЕООД ревизиращите установяват, че през 2007 г. физически лица са учредили на дружеството право на строеж срещу обезщетение с части от сградата, която ще бъде изградена. По време на ревизията сградата е завършена в груб ст...

Новият Закон за счетоводството е обнародван в бр. 95/2015 г. на Държавен вестник

свободен достъп

В бр. 95 от 08.12.2015 г. на "Държавен вестник" е обнародван новият Закон за счетоводството. С него се въвежда нова и единна за целия Европейски съюз категоризация на предприятията, съобразно която са и задълженията им за съставяне на годишните счето...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 67 ОТ 2003 г.)

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

КОДЕКС НА ТРУДА

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 105 от 30.12.2016

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 98 от 09.12.2016

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 9 от 26.01.2017

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ

ДВ. бр. 12 от 03.02.2017

ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ДВ. бр. 97 от 06.12.2016

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...  
             
ДАНЪЦИ 2017 ОСИГУРЯВАНЕ 2017 БЮДЖЕТ 2017 ОТГОВОРИ 2017 Данък "УИКЕНД" 2017