Ново в Експертис - обновено на

Предоставяне на безвъзмездно финансиране за подобряване на производствения капацитет на предприятията

Мартин ПЕТКОВ – юрист, консултат по европейски програми и проекти
На 8 май 2015 г. стартира първата процедура по новата Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предоставя безвъзмездна помощ на фирми за извършване на инвестиции, до...

Погасяване на плащания от единната сметка на НАП

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Дружеството ни е извършило плащане на 12.02.2014 г. към единната сметка на НАП, действаща към момента. От справката за извършени плащания, публикувана на сайта на НАП, е видно, че плащането е обвързано с декларация, подадена на 07.05.2014 г.,...

Документиране, отчитане и данъчно третиране на натуралния рабат

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Какви са особеностите при документирането и счетоводното отчитане на дадената търговска отстъпка в натура “рабат”? Дължи ли се ДДС върху стойността на дадената продукция или стоки на клиенти под формата на търговска отстъпка “рабат”? По отношение на...

Пренаемане на земеделска земя

Oтговаря Султана БЪЛГАРЕНСКА - регистриран одитор
Повечето ни договори за наемане на земеделска земя са с физически лица, но миналата година сключих два, които договори са между ЮЛ: от една страна - ние, а от друга - дружество, собственик на земята. Въпросът ми е свързан с фактурирането на този нае...

Отчитане продажбите на билети от националната лотария

Oтговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - д.е.с.
Фирма закупува билети от националната лотария с цел продажба. Покупката се документира с приемно-предавателен протокол. В протокола е добавена отстъпка от цената (номинала), която се явява печалба за търговеца (например билет с номинална стойност 2 л...

Ползване на платен и неплатен отпуск от държавен служител

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
През годината държавен служител ползва 3 месеца неплатен отпуск. След тях иска да ползва платен годишен отпуск в размер на определените му 25 работни дни. Ръководителят обаче му разрешава 21 работни дни платен отпуск. Правилно ли е това? В съответст...

Ползване на отпуск от служител, командирован в друга държава

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Служител е командирован на основание чл. 81в от ЗДСл във връзка с правилата, приложими за национални експерти на временна работа в европейска институция за период от 4 г. На какъв размер платен годишен отпуск има право - от изпращащата или от приемащ...

Отчитането на сделките в чуждестранна валута

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор
Въпрос: При организиране на туристическа услуга в чужбина се закупуват услуги в чужда валута. Въпросът ми е по кой валутен курс те се преизчисляват в левове, така че да се получи облагаемият марж? Отговор: Не разбираме какво се има предвид под „обла...

Право на командировъчни разходи за СОЛ - собственик на фирмата

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: Българска фирма ЕООД, регистрирана по ЗДДС, извършва няколко дейности: предоставя фитнес услуга, има заведение за кафе и напитки и предоставя услуга почистване на фитнес зали. Първите две дейности се извършват в България. Услугата почистване ...

Облагане на изплатен доход от лихви

Oтговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.
Въпрос: ФЛ български гражданин, получил статут на гражданин на ОАЕ, с която имаме сключена СИДДО, получава приход от лихви от българска фирма с място на стопанска дейност в България. Следва ли българската фирма да удържи 10% данък от изплатения доход...

Управител на ЕТ в отпуск по майчинство

Отговаря Андрей АЛЕКСАНДРОВ – д-р по трудово и осигурително право
Въпрос: Управител на ЕТ е с проблемна бременност, при което представя болнични листове за общо заболяване от м. 10.2014 г., след което без прекъсване представя първи болничен за 45 дни преди раждане от 10.01.2015 г. По време на всички болнични във фи...

Ползване на отпуск от работник през време на предизвестие по чл. 328

Отговаря Гошо МУШКАРОВ – д-р по икономика
Въпрос: Работодател отправя предизвестие по чл. 328 от КТ към работник. В денят на връчване на предизвестието работникът моли за ползване на полагащия му се платен отпуск и работодателят дава своето съгласие за това. Случаят нарушение ли е на разпоре...

вижте пълния списък...

Най-четени документи в Експертис

№ 94-4103 от 22.07.2014 г. ОТНОСНО: Отчитане на извънредния труд пред инспекцията по труда. Получените часове в повече при преизчисля­ването на дневния и нощния труд създават неточно разбиране за наличието на извънреден труд. Извънреден труд би бил налице само ако работниците и служителите действително работят извън установеното за тях работно време. Следователно само фактически положеният извънреден труд следва да се отчита пред инспекцията по труда.

свободен достъп

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
В отговор на запитване относно необходимостта извън­редният труд, получен от приравняването на нощния труд в дневен, да се отчита пред инспекцията по труда на основание чл. 149, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), Министерство на труда и социалната полит...

Издаване на удостоверения за придобит осигурителен стаж и осигурителен доход

свободен достъп

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика
Длъжен ли е работодателят при напускане на служителя да му издаде УП-2 или УП-3, без той сам да си го е поискал? При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен до...

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ДВ. бр. 41 от 05.06.2015

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

ДВ. бр. 48 от 27.06.2015

ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ДВ. бр. 35 от 15.05.2015

ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 22 от 24.03.2015

ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

ДВ. бр. 30 от 24.04.2015

Адреси и телефони на регионалните дирекции "СП" и дирекциите "СП"

ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ДВ. бр. 14 от 20.02.2015

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО

ДВ. бр. 9 от 03.02.2015

вижте пълния списък...
   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...