По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

ДВ. бр. 99 от 15.11.2013г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г., попр., ДВ, бр. 39 от 15 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 58 от 17 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) С тази наредба се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.
(2) Техническите условия за топлоснабдяване се отнасят за:
1. производство на топлинна енергия;
2. пренос на топлинна енергия;
3. оперативно управление на топлоснабдителната система;
4. присъединяване към топлопреносната мрежа;
5. измерване и отчитане на топлинната енергия;
6. дялово разпределение на топлинната енергия;
7. прекратяване на топлоснабдяването;
8. спиране на топлоподаването.
(3) (нова, ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕ.