По вид документ > Нормативни актове > Наредби >
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 16-334 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ТОПЛОСНАБДЯВАНЕТО

ДВ. бр. 99 от 15.11.2013г.

Обн., ДВ, бр. 34 от 24 април 2007 г., попр., ДВ, бр. 39 от 15 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 58 от 17 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 45 от 16 юни 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 29 октомври 2013 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.

 

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) С тази наредба се определят редът и техническите условия за топлоснабдяване, за оперативно управление на топлоснабдителната система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа, за прекратяване на топлоснабдяването, за спиране на топлоподаването и за прилагане на дяловото разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост, както и видът, условията и редът за предоставяне на гаранции от доставчиците на топлинна енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.
(2) Техническите условия за топлоснабдяване се отнасят за:
1. производство на топлинна енергия;
2. пренос на топлинна енергия;
3. оперативно управление на топлоснабдителната система;
4. присъединяване към топлопреносната мрежа;
5. измерване и отчитане на топлинната енергия;
6. дялово разпределение на топлинната енергия;
7. прекратяване на топлоснабдяването;
8. спиране на топлоподаването.
(3) (нова, ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила, ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕ.

history Чл. 2. (1) Топлоснабдяването се осъществява чрез енергийни обекти и съоръжения за производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система, и въз основа на комплексен технико-икономически анализ по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката (ЗЕ).
(2) Изграждането на нови и разширението на съществуващи обекти и на нови топлопреносни мрежи, необходими за топлоснабдяване в населените места, се извършва в съответствие с подробни устройствени планове и при спазване на техническите правила и нормативи, определени в наредбата по чл. 139, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.

в. "Главен счетоводител"

вижте още...

   НОВО ОТ САЙТА   www.zakonnik.bg   

сп. "Български законник" и в. "Седмичен законник"

вижте пълния списък...