По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 ОТ 15 ЯНУАРИ 2014 г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2014 г.

ДВ. бр. 8 от 28.01.2014г.

Обн., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г.

 

history Чл. 1. Утвърждава показателите по отделните бюджетни програми по бюджетите на бюджетните организации, част от държавния бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет в рамките на утвърдените им със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. разходи по области на политики и бюджетни програми съгласно приложение № 1.

history Чл. 2. (1) Утвърждава предназначението на субсидиите по чл. 49 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за национално представителните организации на хора с увреждания и за организации за хора с увреждания съгласно приложение № 2.
(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на труда и социалната политика може да утвърждава вътрешни компенсирани промени на предназначението на субсидии по ал. 1.