По вид документ > Нормативни актове > Инструкции > ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-1122 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-1122 ОТ 12 СЕПТЕМВРИ 2015 г. ЗА РЕДА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 3 от 10.01.2017г.

Обн., ДВ, бр. 73 от 25 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., доп., ДВ, бр. 3 от 10 януари 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя редът за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) При обработка на лични данни, които представляват класифицирана информация, се спазват разпоредбите на Закона за защита на класифицираната информация.

Книги и дискове - 2017 г. Семинари и видеозаписи - 2017 г. Печатни и електронни издания ЦЕНИ и ЗАЯВКИ