По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

ДВ. бр. 99 от 15.11.2013г.

Обн., ДВ, бр. 87 от 1 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 14 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 88 от 31 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 26 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 84 от 19 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 27 от 10 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 41 от 1 юни 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 92 от 22 ноември 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 97 от 7 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 25 януари 2013 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 83 от 24 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г.

 

history Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването, управлението и контрола на ветеринарномедицинската дейност, и въвежда принципите на ветеринарното законодателство на Европейския съюз и Световната организация за здравеопазване на животните (СОЗЖ).

history Чл. 2. Ветеринарномедицинската дейност обхваща:
1. прилагането на ветеринарномедицинските изисквания за:
а) опазване здравето на животните и хуманното отношение към тях;
б) опазване здравето на хората от зоонози;
в) добив и съхранение на зародишни продукти;
г) безопасност на суровини и храни от животински произход при тяхното производство и транспортиране;
д) безопасност на фуражи, фуражни добавки и премикси при производство, пускане на пазара, търговия, внасяне, изнасяне, транзитно преминаване, съхранение и употреба;
е) обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях;
ж) опазване на околната среда от вредните въздействия на животновъдството и свързаните с него производства;
з) пускане на пазара, търговия и обмен на животни, зародишни продукти, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях;
и) внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни, суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, специфични растителни продукти, фуражи, фуражни добавки и премикси;
к) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на ветеринарномедицински продукти (ВМП);
л) (нова, ДВ, бр. 7 от 2013 г.) производство, внасяне, търговия, съхранение и употреба на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства.
2. контрола за спазване на изискванията по т. 1;
3. ветеринарномедицинската наука, лабораторна дейност, диагностика и експертиза;
4. условията и реда за упражняване на ветеринарномедицинска професия;
5. ветеринарномедицинската практика.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...