По вид документ > Нормативни актове - отменени > Закони > ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ ОТ 1998 Г. ОТМ.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ

ДВ. бр. 109 от 20.12.2013г.

Обн., ДВ, бр. 49 от 29 април 1998 г., изм., ДВ, бр. 73 от 26 юни 1998 г., доп., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 155 от 29 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 54 от 15 юни 1999 г., изм., ДВ, бр. 109 от 18 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 92 от 27 септември 2002 г., изм., ДВ, бр. 118 от 20 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 67 от 29 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 101 от 28 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г.

 

Предмет
history Чл. 1. Този закон урежда създаването, функциите и дейността на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (наричан по-нататък "фонда"), условията, при които се пораждат задължения за изплащане на суми от фонда, и реда за изплащане на влоговете до гарантирания размер.

Обхват на закона
history Чл. 2. (1) Този закон се прилага за всички банки, които са получили по установения в закона ред разрешение да приемат влогове.
(2) (изм., ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Този закон се прилага и за клоновете на банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България, когато:
1. в държавата по седалището на банката няма действаща система за гарантиране на влоговете или такава система съществува, но тя не обхваща клоновете на банката в чужбина;
2. размерът или обхватът на гаранцията, осигурявана от съществуващата в държавата по седалището на банката система за гарантиране на влоговете, е по-малък от размера или обхвата на защитата на влоговете, предвидена в този закон; в този случай гаранцията, осигурявана от фонда, е за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.
(3) (нова, ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато размерът или обхватът на гаранцията, предвидена в този закон, надхвърля размера или обхвата на гаранцията, осигурявана в държава членка по седалището на банката, която извършва дейност в Република България чрез клон, банката може да участва във фонда с цел осигуряване допълнителна гаранция на клиентите на нейния клон. В този случай фондът осигурява гаранция за разликата, надвишаваща гаранцията, осигурявана от системата за гарантиране на влоговете по седалището на банката.
(4) (Предишна ал. 3, ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Лицата по ал. 1 и 2 са длъжни да правят парични вноски във фонда по реда, определен в този закон.
(5) (нова, ДВ, бр. 109 от 2001 г., предишна ал. 4, доп., ДВ, бр. 64 от 2006 г.) Управителният съвет на фонда установява, след събиране на съответните доказателства, спрямо кои клонове на чуждестранни банки в страната не са налице предпоставките по ал. 2 и 3.
(6) (нова, ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) В случаите по ал. 2 и 3 фондът си сътрудничи с органите на съответната система за гарантиране на влоговете.
(7) (нова, ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила от 12.06.2009 г.) Фондът извършва регулярно тестове на системата за гарантиране на влоговете, както и в случай на уведомяване от страна на Българската народна банка за проблем в банка, който би могъл да доведе до задействане на системата за гарантиране на влоговете.