По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДВ. бр. 15 от 15.02.2013г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн., ДВ, бр. 124 от 23 декември 1997 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 1999 г., изм., ДВ, бр. 64 от 4 август 2000 г., изм., ДВ, бр. 92 от 10 ноември 2000 г., изм., ДВ, бр. 25 от 16 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 111 от 28 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 18 от 25 февруари 2003 г., изм., ДВ, бр. 114 от 30 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 70 от 10 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 76 от 20 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 48 от 13 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 108 от 19 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 12 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 60 от 5 август 2011 г., изм., ДВ, бр. 7 от 24 януари 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г.

 

history Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по безопасност и здраве при работа, на лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
(2) Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите за:
1. превенция на професионалните рискове;
2. защита на безопасността и здравето;
3. отстраняване на рисковете и причините за трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост;
4. информиране, консултации, обучение;
5. балансирано участие.

history Чл. 2. (1) (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението.
(2) (изм., ДВ, бр. 18 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Този закон се прилага и:
1. (изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) при мирновременната дейност в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи;
2. за българските предприятия в чужбина, доколкото друго не е предвидено в законите на съответната държава или в международен договор, по който Република България е страна.
(3) (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Този закон не се прилага, когато особеностите на някои специфични дейности в системата на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи неизбежно влизат в конфликт с изискванията на закона. За тези дейности безопасността и здравето на работещите се осигурява във възможно най-високата степен съгласно целите на този закон.