По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

ДВ. бр. 3 от 08.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 58 от 27 юни 2003 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 26 от 25 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 60 от 4 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 4 октомври 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 62 от 9 август 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 20 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 8 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 60 от 2008 г., в сила от 04.07.2008 г., доп., ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) С правилника се уреждат статутът и функциите на органите по заетостта, условията и редът за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта, финансирането на активната политика по насърчаване на заетостта, правата и задълженията на лицата, които търсят работа, и на работодателите, процедурата по информиране при масови уволнения, условията и редът за предоставяне на посреднически услуги, условията и редът за планиране, разработване и утвърждаване на програмите за заетост и обучение, условията и редът за включване в програми и за ползване на преференции по мерки за заетост и обучение, обучението на възрастни и професионално ориентиране, условията и редът за предоставяне на средства по реда на Закона за насърчаване на заетостта под формата на схеми за минимална и държавна помощ.