По вид документ > Нормативни актове > Правилници > ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДВ. бр. 47 от 14.06.2019г.

В сила от 22.07.2014 г.
Приет с ПМС № 207 от 18.07.2014 г.
Обн., ДВ, бр. 60 от 22 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 28 от 17 април 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 1 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 75 от 29 септември 2015 г., изм., ДВ, бр. 85 от 3 ноември 2015 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2016 г., изм., ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 26 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 33 от 25 април 2017 г., изм., ДВ, бр. 70 от 24 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 23 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 47 от 14 юни 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С правилника се уреждат устройството на Министерството на вътрешните работи (МВР), управлението и дейностите на структурите и общата щатна численост на Министерството на вътрешните работи.