По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН за вътрешния одит в публичния сектор

ДВ. бр. 64 от 13.08.2019г.

Обн., ДВ, бр. 27 от 31 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 64 от 8 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 102 от 19 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 78 от 2 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 80 от 9 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 99 от 15 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 54 от 16 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 98 от 13 декември 2011 г., изм., ДВ, бр. 50 от 3 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 43 от 7 юни 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 51 от 5 юли 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 12 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда същността, принципите и обхвата на вътрешния одит в организациите от публичния сектор, наричани по-нататък "организациите", статута и функциите на структурите и лицата, които го осъществяват, както и одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...