По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г., СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С COVID-19
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 59 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2021 г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОМЕНИ В РАЗХОДИТЕ И ТРАНСФЕРИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 г., СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРКИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С COVID-19

ДВ. бр. 16 от 23.02.2021г.

В сила от 23.02.2021 г.
Обн., ДВ, бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Министерството на здравеопазването може да извършва през 2021 г. плащания в размер до 90 000 000 лв. за:
1. допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. в размер до 5 000 000 лв. за поставяне на ваксини срещу COVID-19 от регионалните здравни инспекции и центровете за спешна медицинска помощ, от тях:
а) до 2 500 000 лв. - за разходи за персонал по "Политика в областта на диагностиката и лечението", бюджетна програма "Спешна медицинска помощ";
б) до 2 500 000 лв. - за разходи за персонал по "Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве", бюджетна програма "Профилактика и надзор на заразните болести";
2. предоставяне на допълнителен трансфер в размер до 85 000 000 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. за осигуряване на средства за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по време на обявена извънредна епидемична обстановка поради епидемично разпространение на COVID-19 и до три месеца след нейното отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, включително за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ за поставяне на ваксини срещу COVID-19.
(2) Плащанията по ал. 1 са за сметка на неусвоените до 31 януари 2021 г. средства в размер до 90 000 000 лв. по сметката за чужди средства на Министерството на здравеопазването по чл. 3, ал. 1 от Постановление № 401 от Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 110 от 2020 г.) и чл. 3, ал. 1 от Постановление № 409 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 2 от 2021 г.).
(3) За извършването на плащанията по ал. 1 за сметка на средствата по ал. 2 може да продължи да се прилага сметката за чужди средства по ал. 2, като съответните суми се отразяват в отчета за касовото изпълнение на бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. съгласно изискванията на чл. 148 от Закона за публичните финанси.
(4) Сумите по ал. 1, т. 2 се предоставят периодично на Националната здравноосигурителна каса в зависимост от очаквания размер на месечните плащания, като неусвоените суми се възстановяват по бюджета на Министерството на здравеопазването.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...