По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 37 ОТ 2004 г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 37 ОТ 2004 г., В СИЛА ОТ 06.08.2004 г.)

ДВ. бр. 17 от 26.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 97 от 24 октомври 1997 г., попр., ДВ, бр. 99 от 29 октомври 1997 г., доп., ДВ, бр. 29 от 13 март 1998 г., изм., ДВ, бр. 153 от 23 декември 1998 г., изм., ДВ, бр. 110 от 17 декември 1999 г., изм., ДВ, бр. 28 от 19 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 37 от 4 май 2004 г., попр., ДВ, бр. 40 от 14 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 65 от 11 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 29 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 45 от 15 юни 2012 г., изм., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 19 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 32 от 5 май 2015 г., изм., ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм., ДВ, бр. 96 от 1 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 4 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 21 от 13 март 2020 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 06.08.2004 г., предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2009 г.) С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила.
(2) (нова, ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) Основните цели на този закон са:
1. (доп., ДВ, бр. 41 от 2009 г.) повишаване конкурентоспособността на българската икономика чрез нарастване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност при спазване принципите на устойчивото развитие;
2. (изм., ДВ, бр. 41 от 2009 г.) подобряване на инвестиционния климат и преодоляване на регионалните различия в социално-икономическото развитие;
3. създаване на нови и високопроизводителни работни места.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...