Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Български законник
БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 Г.) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 27 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 Г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте вариантите ни за АБОНАМЕНТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 6 АПРИЛ 2007 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 И 74 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1186/2009 НА СЪВЕТА ОТ 16 НОЕМВРИ 2009 г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМА НА ОБЩНОСТТА ЗА МИТНИЧЕСКИ ОСВОБОЖДАВАНИЯ (КОДИФИЦИРАНА ВЕРСИЯ) (ОВ, L 324 ОТ 10.12.2009 г.) (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 27 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 09.04.2010 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 17 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 53 от 10 юни 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 19 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 9 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 39 от 28 април 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 1 септември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 4 декември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) Определя органите, компетентни да одобряват организациите или институциите, които се освобождават от заплащане на вносни сборове при допускане на стоки за свободно обращение съгласно членове 43 - 52, 53, 55, 57, 59, 61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически освобождавания (кодифицирана версия), както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 43, 44 и 51:
а) (изм., ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 62 от 2013 г., в сила от 03.07.2013 г.) министърът на образованието и науката - за предмети с образователен и научен характер;
б) министърът на културата - за предмети с културен характер и с образователен характер в областта на културата;
2. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 53, 55, 57 и 59 - министърът на здравеопазването;
3. (изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по членове 61, 67 и 68 - министърът на труда и социалната политика;
4. (изм., ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2010 г., изм., ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г.) по член 74 - министърът на вътрешните работи.

Годишен счетоводен семинар

25 януари 2023 г., гр. София, НДК, Зала "Люмиер"

Предлага се като:
ПЪЛЕН ВИДЕОЗАПИС | УЧАСТИЕ НА МЯСТО

   Реклама:
   

в. "Седмичен законник"

   
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...