По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-15 ОТ 27 АПРИЛ 2010 г. ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВОЕННАТА СЛУЖБА НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И ЗА СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

ДВ. бр. 70 от 03.09.2019г.

Обн., ДВ, бр. 36 от 14 май 2010 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 49 от 28 юни 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 3 август 2012 г., изм., ДВ, бр. 80 от 19 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 4 февруари 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 8 юли 2014 г., доп., ДВ, бр. 86 от 17 октомври 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 22 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2016 г., доп., ДВ, бр. 31 от 19 април 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 25 октомври 2016 г., доп., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 49 от 12 юни 2018 г., изм., ДВ, бр. 66 от 10 август 2018 г., изм., ДВ, бр. 96 от 20 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 3 септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) (1) Тази наредба регламентира условията, размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за:
1. специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната;
2. специфични условия на труд на цивилните служители, работещи по трудово правоотношение в Българската армия и в структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за държавния служител и чл. 107а от Кодекса на труда.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на военнослужещите и цивилните служители от служба "Военна информация" и служба "Военна полиция".

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...