По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 20 ОТ 23 АВГУСТ 2019 Г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 20 ОТ 23 АВГУСТ 2019 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА "ТЕХНИК НА ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА"

ДВ. бр. 71 от 10.09.2019г.

В сила от 10.09.2019 г.
Издадена от министъра на образованието и науката
Обн., ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 523030 "Техник на електронна техника" от област на образование "Техника" и професионално направление 523 "Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.