Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 87 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 13 ОТ 31 МАРТ 2004 г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИ НА ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 87 ОТ 2018 г., В СИЛА ОТ 19.10.2018 г.)

ДВ. бр. 17 от 25.02.2020г.

Обн., ДВ, бр. 40 от 14 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 26 от 25 март 2005 г., изм., ДВ, бр. 73 от 19 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 19 октомври 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 7 юни 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се уреждат:
1. (отм., ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.)
2. редът за регистрация на търговците на посевен и посадъчен материал;
3. (изм., ДВ, бр. 87 от 2018 г., в сила от 19.10.2018 г.) редът за водене на регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;
4. редът за водене на книги за произхода и количеството на посевния и посадъчния материал.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...