По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА

ДВ. бр. 14 от 17.02.2021г.

Обн., ДВ, бр. 32 от 29 март 2002 г., изм., ДВ, бр. 120 от 29 декември 2002 г., изм., ДВ, бр. 112 от 23 декември 2003 г., изм., ДВ, бр. 69 от 6 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от 21 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 68 от 22 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 12 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 110 от 30 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 24 от 26 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 54 от 17 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., доп., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015 г., изм., ДВ, бр. 96 от 9 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 98 от 9 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 12 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 88 от 23 октомври 2018 г., изм., ДВ, бр. 105 от 18 декември 2018 г., изм., ДВ, бр. 24 от 22 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 30 април 2019 г., изм., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 8 декември 2020 г., доп., ДВ, бр. 14 от 17 февруари 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 69 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 21 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Този закон урежда условията за придобиване правото на семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, формите и реда за тяхното предоставяне.
(2) (нова, ДВ, бр. 57 от 2015 г., в сила от 28.07.2015 г.) Семейните помощи са средства в пари и/или в натура, които подпомагат отглеждането на децата в семейна среда от родителите или от лицата, полагащи грижи за тях.

   Реклама:
     

в. "Главен счетоводител"

 
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...