По вид документ > Нормативни актове > Други нормативни актове > ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 100 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 18.12.2015 г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА И СЪОРЪЖЕНИЯТА, СВЪРЗАНИ С ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 100 ОТ 2015 г., В СИЛА ОТ 18.12.2015 г.)

ДВ. бр. 4 от 11.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 18 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 18 декември 2015 г., изм., ДВ, бр. 37 от 17 май 2016 г., попр., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 102 от 22 декември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 11 януари 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. Техническите изисквания определят параметрите и характеристиките на електронните съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях, чрез които се осъществяват електронни съобщения.