По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

ДВ. бр. 9 от 29.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 7 от 23 януари 2007 г., изм., ДВ, бр. 8 от 25 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 3 от 13 януари 2009 г., изм., ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010 г., попр., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 11 от 9 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 83 от 22 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 6 от 18 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 55 от 19 юли 2011 г., изм., ДВ, бр. 76 от 30 септември 2011 г., изм., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 4 септември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 18 май 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 99 от 15 ноември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 21 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 5 декември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 16 януари 2015 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2016 г., доп., ДВ, бр. 38 от 20 май 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 9 от 29 януари 2019 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. (изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) (клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер на дружеството;
2. (доп., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) единният граждански номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", начисленият облагаем доход и начисленият данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове - осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:
1. (доп., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г., изм., ДВ, бр. 9 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите за самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване;
2. (изм., ДВ, бр. 14 от 2015 г., в сила от 20.02.2015 г., доп., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд "Пенсии" в размера на вноската за универсален и/или професионален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(3) (изм., ДВ, бр. 2 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Декларацията по ал. 2 не се подава от задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.
(4) Всяко от декларираните месечни задължения по ал. 2, т. 2 трябва да бъде равно на изчислените задължителни осигурителни вноски и/или вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", от подадените декларация/и образец № 1.
(5) Алинея 4 не се прилага за задължения за задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", установени от органите по приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) (изм., ДВ, бр. 60 от 2015 г., в сила от 07.08.2015 г.) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на това основание. Когато е подадена декларация образец № 7 и осигуряването на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване е започнало преди и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на основание чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, декларация образец № 7 не се подава.
В декларация образец № 7 се вписват:
1. имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски, и избраният осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване.
(7) Лицата, които заплащат осигурителни вноски по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 8 съгласно приложение № 8. В декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат сума в размер на 12 здравноосигурителни вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 9 съгласно приложение № 9.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...