По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № І-3 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № І-3 ОТ 13 НОЕМВРИ 2015 г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"

ДВ. бр. 4 от 11.01.2019г.

Обн., ДВ, бр. 90 от 20 ноември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 24 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 4 от 11 януари 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС);
2. условията и редът за постъпване на държавна служба в ДАНС.