По тематика > Данъци > Въпроси, отговори и коментари > ЗДДС > 2018 г. > Регистрация по ЗДДС
БЕЗПЛАТЕН ДОКУМЕНТ

Регистрация по ЗДДС

Публикувано на 09.10.2018

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

    Въпрос: Нерегистрирано по ДДС дружество, притежаващо имот в България, възнамерява да отдава този имот на юридически лица от Европейския съюз, регистрирани и нерегистрирани за целите на ДДС, и на физически, както и да провежда курсове по фотография на територията на страната. Необходимо ли е да се регистрира по ДДС преди достигане на оборот за задължителна регистрация?

   Отговор: Не, при положение че дружеството осъществява само посочените в запитването доставки, то подлежи на регистрация по ЗДДС, когато:
- в рамките на една календарна година получи вътреобщностно придобиване на стока на стойност „на” или „над” 20 000 лв. или
- в течение на 12 последователни месеци достигне облагаем оборот в размер „на” или „над” 50 000 лв.
Аргумент за липса на задължение за друг вид регистрация по реда на ЗДДС за доставките с недвижимия имот е фактът, че по силата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от закона доставките, които извършва с него, са с местоизпълнение на територията на страната, независимо от това дали техният получател е данъчно задължено или данъчно незадължено лице. Разликата в реда за облагане на доставките, които възникват при двата вида наематели, се състои в това, че когато наемател е физическо лице - нетърговец, което ползва имота за жилище, на основание чл. 45, ал. 4 от закона доставката е освободена от облагане, а при юридическите лица – е облагаема, т.е. при юридическите лица формира облагаем оборот.
Що се отнася до доставките, които възникват при извършването на фотографски курсове, осъществявани на територията на страната, тяхното местоизпълнение е на територията на страната. Основание за това при курсове, предназначени за данъчно задължените лица, е чл. 21, ал. 3, а при данъчно незадължените – по чл. 21, ал. 1 от ЗДДС.