По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № I-157 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТЧЕТА НА ВОДАЧИТЕ И ТЯХНАТА ДИСЦИПЛИНА

ДВ. бр. 75 от 10.09.2021г.

Обн., ДВ, бр. 97 от 15 октомври 2002 г., изм., ДВ, бр. 66 от 25 юли 2003 г., изм., ДВ, бр. 93 от 17 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 46 от 16 май 2008 г., изм., ДВ, бр. 90 от 17 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 94 от 27 ноември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 22 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 35 от 22 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 22 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 30 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 72 от 31 август 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 67 от 28 юли 2020 г., доп., ДВ, бр. 95 от 6 ноември 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 75 от 10 септември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства (МПС), за водене на централен регистър на водачите на МПС, за отчет на водачите, за отчет на наложените им наказания и служебното предоставяне и предоставянето срещу заплащане на данни за водените на отчет водачи.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...