По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА

ДВ. бр. 5 от 17.01.2020г.

Обн., ДВ, бр. 94 от 24 октомври 2003 г., изм., ДВ, бр. 8 от 30 януари 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46 от 23 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 17 януари 2020 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи и потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на канцерогени или мутагени при работа.

history Чл. 2. (1) Наредбата се прилага във всички предприятия, места и дейности по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), когато работещите са или могат да бъдат експонирани на канцерогени или мутагени при работа.
(2) (изм., ДВ, бр. 46 от 2015 г.) За защита на работещите от експозиция на азбест се прилага тази наредба, когато предвижда по-високи изисквания от изискванията, определени с Наредба № 9 от 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).