По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 38 ОТ 16 АПРИЛ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИЗПИТИТЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОВЕРОЧНИТЕ ИЗПИТИ

ДВ. бр. 30 от 13.04.2021г.

Обн., ДВ, бр. 42 от 21 май 2004 г., изм., ДВ, бр. 38 от 9 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 44 от 30 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 4 от 15 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 97 от 11 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 33 от 26 април 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 14 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 4 декември 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 4 април 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 64 от 16 август 2016 г., изм., ДВ, бр. 91 от 18 ноември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 13 април 2021 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на:
1. (изм., ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2021 г., в сила от 14.05.2021 г.) изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 150а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);
2. (изм., ДВ, бр. 31 от 2014 г.) изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;
3. изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "в" ЗДвП.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...