По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 141 ОТ 27 МАРТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 141 ОТ 27 МАРТ 2002 Г. ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ГОДНОСТ НА НАВИГАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНА НАВИГАЦИЯ И КАЦАНЕ

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

Обн., ДВ, бр. 35 от 5 април 2002 г., изм., ДВ, бр. 70 от 29 август 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 10 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 40 от 15 Май 2018 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (1) (доп., ДВ, бр. 70 от 2006 г.) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на удостоверения за експлоатационна годност на системи и навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане, наричани по-нататък "съоръжения".
(2) (изм., ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Съоръженията, за които се издава удостоверение за експлоатационна годност по тази наредба, са:
1. системи за летателна проверка на навигационните съоръжения за въздушна навигация и кацане (NFIS);
2. курсо-глисадни системи за точен подход за кацане (ILS);
3. първични радиолокатори (PSR);
4. вторични радиолокатори (SSR);
5. автоматизирани системи за изобразяване на многорадарна и планова информация;
6. (изм., ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) радиолокатори за обзор на летателното поле (SMR);
7. метеорологични радиолокатори (WXR);
8. автоматизирани метеорологични наблюдателни системи (AWOS);
9. всенасочени УКВ радиофарове (VOR);
10. приводни радиостанции (NDB);
11. далекомерни системи (DME);
12. автоматични радиопеленгатори (ADF);
13. (изм., ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) свето-технически системи (AGL);
14. автоматизирани системи за комуникации "земя-земя" и "въздух-земя";
15. системи за управление на въздушното пространство;
16. системи за управление на потока от въздушно движение;
17. системи за аеронавигационно информационно обслужване;
18. (нова, ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за независим кооперативен обзор (MLAT);
19. (нова, ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за зависим кооперативен обзор (ADS-B);
20. (нова, ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за управление и контрол на наземното движение (A-SMGCS);
21. (нова, ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 19.04.2012 г.) системи за запис, мониторинг и статус на GNSS.