По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 44 ОТ 2001 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2005 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА ЗА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 44 ОТ 2001 г., ИЗМ., ДВ, БР. 43 ОТ 2005 г.)

ДВ. бр. 68 от 31.07.2020г.

Обн., ДВ, бр. 100 от 8 декември 2000 г., изм., ДВ, бр. 44 от 8 май 2001 г., попр., ДВ, бр. 51 от 5 юни 2001 г., изм., ДВ, бр. 93 от 30 октомври 2001 г., изм., ДВ, бр. 5 от 14 януари 2002 г., изм., ДВ, бр. 50 от 11 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 80 от 14 септември 2004 г., изм., ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 55 от 5 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 14 от 14 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 3 от 11 януари 2008 г., изм., ДВ, бр. 20 от 26 февруари 2008 г., изм., ДВ, бр. 70 от 8 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 29 от 17 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 43 от 9 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 79 от 6 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 13 от 8 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 62 от 12 юли 2013 г., доп., ДВ, бр. 82 от 20 септември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 19 май 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 94 от 4 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 45 от 6 юни 2017 г., доп., ДВ, бр. 51 от 27 юни 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 22 август 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 19 март 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 21 юни 2019 г., изм., ДВ, бр. 76 от 27 септември 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 31 юли 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 44 от 2001 г., изм., ДВ, бр. 70 от 2008 г., в сила от 01.08.2008 г., изм., ДВ, бр. 25 от 2010 г., в сила от 30.03.2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 36 от 2015 г., в сила от 19.05.2015 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) (1) С наредбата се уреждат специфичните условия и редът за дългосрочно командироване в чужбина на служители в българските държавни средни училища в чужбина и на български преподаватели в чуждестранни училища и университети; на служители в българските културни институти в чужбина на бюджетна издръжка; на служители в Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руската федерация; на представител на Народното събрание на Република България към Европейския парламент, както и финансовите условия за дългосрочното командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната.
(2) По реда на наредбата могат да се командироват и служители в други бюджетни организации извън случаите на дългосрочно командироване по реда на Закона за дипломатическата служба.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...