По тематика > Безопасни условия на труд > Транспорт > НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 1 ОТ 17 ЯНУАРИ 2001 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

ДВ. бр. 20 от 08.03.2019г.

Обн., ДВ, бр. 13 от 10 февруари 2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 8 март 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.