Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СЪОБЩАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

ДВ. бр. 65 от 22.07.2008г.

В сила от 06.07.2001 г.
Обн. ДВ. бр.33 от 4 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2005г., отм., ДВ, бр. 65 от 22 юли 2008 г.

 

history Чл. 1. С наредбата се определя редът за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

history Чл. 2. (1) Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху организма и е включено в списъка на професионалните болести.
(2) За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в списъка на професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайна неработоспособност или смърт на осигурения.
(3) Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение, и късните й последици.

history Чл. 3. (1) Професионалните болести се потвърждават или отхвърлят от териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК), определени със заповед на министъра на здравеопазването, и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), като в състава им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина.
(2) За потвърждаване или отхвърляне на професионалните болести, обусловени от йонизираща радиация, в състава на ТЕЛК или НЕЛК освен специалист по професионални болести и по трудова медицина се включва и специалист по радиобиология или радиационна хигиена.
(3) Заседанията на комисиите по ал. 1 се председателстват от специалист по професионални болести или по трудова медицина, а заседанията на комисиите по ал. 2 - от специалист по радиобиология или по радиационна хигиена.
(4) Министърът на здравеопазването одобрява списък на специалистите по професионални болести, трудова медицина, радиобиология и радиационна хигиена, които се включват в състава на комисиите по ал. 1 и 2.

history Чл. 4. Комисиите по чл. 3, ал. 1 и 2 вземат решение и по степента на намалената работоспособност съобразно реда, принципите и критериите, регламентирани с Наредбата за експертизата на работоспособността, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 61 от 2000 г.).

Раздел II.
Съобщаване и проучване на професионалните болести

history Чл. 5. (1) Лекарите и стоматолозите при всички случаи на съмнение за професионална болест изпращат до териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) и до осигурителя бързо известие по образец.
(2) Бързото известие по ал. 1 се изпраща в срок 24 часа с препоръчано писмо с обратна разписка.
(3) Всеки случай на професионално заболяване, установено у лице, преболедувало от същата болест, се съобщава с бързо известие по реда на ал. 1.
(4) Когато при едно лице се установят едновременно две или повече професионални заболявания, те се съобщават поотделно с бързи известия и се извършва проучване за всяка от болестите.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.) Професионалните инфекциозни и паразитни заболявания се съобщават с отделни бързи известия - като професионални по реда на ал. 1 и като заразни болести, в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ).

history Чл. 6. (1) След получаване на бързото известие за професионална болест териториалното поделение на НОИ в срок 3 дни открива досие по чл. 59, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО), като ръководителят на териториалното поделение на НОИ издава заповед за извършване на проучване за професионално заболяване, която се връчва на заинтересуваните лица.
(2) Проучването по ал. 1 се извършва от комисия в състав:
1. представител на НОИ - председател;
2. специалист по трудова медицина;
3. представител на осигурителя;
4. представител на работниците или служителите от комитета или групата по условия на труд.
(3) В проучването могат да участват заболялото лице, негови наследници или техни представители и представител на синдиката, в който членува лицето.
(4) Проучването установява факторите на работната среда и трудовия процес, предприятията, в които е работило заболялото лице, както и други данни, необходими за потвърждаване или за отхвърляне на професионалния характер на болестта.
(5) Осигурителят е длъжен да предостави на комисията по проучването в срок до 30 дни всички документи, свързани с условията на труд и здравословното състояние на заболялото лице, включително производствена характеристика, здравното досие от службата по трудова медицина, лабораторни измервания, както и друга информация, поискана от комисията по проучването.
(6) Комисията по ал. 2 съставя протокол за извършеното проучване на професионална болест в 10-дневен срок от представянето на документите по ал. 1.
(7) Протоколът за проучване се подписва и от лицата по ал. 3, запознати с него. Ако те не са съгласни с констатациите или с начина на провеждане на проучването, в 3-дневен срок дават писмени възражения, които се прилагат към протокола.
(8) Протоколът за проучване се изготвя в 4 екземпляра: по един за териториалното поделение на НОИ, за Картотеката на медицинските експертни досиета (КМЕД), за работодателя и за осигуреното лице.
(9) Териториалното поделение на НОИ предоставя протокола за извършеното проучване и документите по ал. 5 на КМЕД, която образува медицинско досие и в 3-дневен срок го изпраща на ТЕЛК.

Раздел III.
Потвърждаване и регистриране на професионалните болести

history Чл. 7. Териториалната експертна лекарска комисия взема решение за потвърждаване на професионална болест въз основа на клиничен преглед на лицето, данните от медицинското досие и допълнително събраните доказателства в срок до 40 дни от получаването на медицинското досие.

history Чл. 8. (1) Териториалната експертна лекарска комисия може да вземе решение и след пенсиониране или прекратяване на трудовата дейност или служебното правоотношение на лицето при следните условия:
1. ако болестта е късна форма на професионална болест;
2. ако болестта или нейните симптоми са установени по време на трудовия стаж на лицето в официалната медицинска документация.
(2) Срокът за потвърждаване или за отхвърляне на професионалния характер на болестта по ал. 1, т. 2, с изключение на онкологичните заболявания, е една година от пенсионирането или прекратяването на трудовото или служебното правоотношение.
(3) При настъпила смърт, когато при аутопсия се установят данни за заболяване, включено в списъка на професионалните болести, по искане на наследниците и/или органите на предварителното производство и съда ТЕЛК се произнася за професионалния му характер при наличието на следните документи:
1. протокол от аутопсия;
2. медицинска документация на починалия;
3. протокол за проучване на професионална болест.

history Чл. 9. По преценка на ТЕЛК случаите, нуждаещи се от допълнително изясняване във връзка с потвърждаване или отхвърляне на професионалния характер на болестта, се насочват към отделенията или клиниките по професионални болести.

history Чл. 10. (1) Териториалната експертна лекарска комисия издава експертно решение за професионална болест и попълва регистрационна карта за призната професионална болест.
(2) Срокът на експертното решение за признаване на професионална болест е до 3 години, след което лицето се преосвидетелства.
(3) Експертното решение за професионална болест се изготвя в 6 екземпляра - по един за териториалното поделение на НОИ, който се прилага към досието по чл. 59, ал. 1 КЗОО, за КМЕД, който се прилага към медицинското досие на лицето, за Националния център по здравна информация, за Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (НЦХМЕХ) и за осигурителя и за осигуреното лице, на които се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2005 г., в сила от 01.02.2005 г.) Регистрационната карта за призната професионална болест се изготвя в 4 екземпляра - по един за НОИ, за съответната РИОКОЗ, за НЦХМЕХ и за областната инспекция по труда.

history Чл. 11. (1) Членовете на ТЕЛК, които не са съгласни с решенията й, подписват с особено мнение, което представят писмено на комисията в 3-дневен срок.
(2) Решенията, подписани с особено мнение, се изпращат в НЕЛК.

history Чл. 12. (1) След приключване на процедурата по освидетелстването на заболялото лице медицинското досие се връща в КМЕД.
(2) Медицинските досиета се съхраняват в КМЕД по района на постоянния адрес на лицето и се подреждат по единен граждански номер.

Раздел IV.
Обжалване на професионалните болести

history Чл. 13. (1) Експертните решения на ТЕЛК могат да се обжалват от осигуреното лице, от осигурителя и от териториалното поделение на НОИ пред НЕЛК в 14-дневен срок от датата на получаването им.
(2) В случай на смърт експертното решение на ТЕЛК може да се обжалва в срока по ал. 1 от наследниците на осигуреното лице.
(3) Жалбите до НЕЛК срещу решенията на ТЕЛК се подават чрез КМЕД, която в 7-дневен срок ги изпраща заедно с медицинското досие.

history Чл. 14. (1) Националната експертна лекарска комисия се произнася по жалбите и по подписаните с особено мнение експертни решения на ТЕЛК в срок 45 дни от постъпването им след клиничен преглед на лицето и обсъждане на наличните документи.
(2) Националната експертна лекарска комисия може да потвърди решението на ТЕЛК, да го отмени и да го върне за ново освидетелстване на лицето с указания за допуснати грешки или да го отмени и да вземе решение по същество.

history Чл. 15. (1) Експертните решения на НЕЛК могат да се обжалват пред съда по реда на Закона за административното производство.
(2) Влезлите в сила експертни решения на експертните комисии по професионални болести са задължителни за всички лица, органи и организации в страната.

Раздел V.
Регистрация и отчитане на професионалните болести

history Чл. 16. Териториалната експертна лекарска комисия преосвидетелства лицата с признато професионално заболяване след изтичането на срока, посочен в последното й експертно решение, и изпраща новото експертно решение на съответните органи и лица по чл. 10, ал. 3.

history Чл. 17. (1) Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене създава и поддържа персонален регистър на професионално болните и информационна система за професионалната заболеваемост.
(2) Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене предоставя информацията за професионалната заболеваемост на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика и на НОИ. Периодичността, видът и обемът на информацията се определят от министъра на здравеопазването и от министъра на труда и социалната политика.
(3) Националният център по хигиена, медицинска екология и хранене предоставя при поискване информация на осигурителя и на други заинтересувани институции.

history § 1. За специалисти по трудова медицина се считат и лекарите, придобили специалност "Хигиена на труда".

history § 2. Организацията на работа на ТЕЛК и НЕЛК се възлага на съответните ръководители на лечебните заведения, в които има ТЕЛК, и на директора на НЕЛК.

history § 3. Министерството на здравеопазването, НЕЛК и клиниките по професионални болести оказват методическа помощ по потвърждаване и отчитане на професионалните болести.

history § 4. Управителят на НОИ и министърът на здравеопазването осъществяват контрола по изпълнението на наредбата.

history § 5. Министърът на здравеопазването съвместно с управителя на НОИ утвърждава образци на бланки за: експертно решение за професионална болест на ТЕЛК и НЕЛК; бързо известие; протокол за проучване на професионална болест; регистрационна карта за призната професионална болест и производствена характеристика. До утвърждаването на новите образци остават в сила действащите образци.

history § 6. Наредбата се приема на основание чл. 63 от Кодекса за задължително обществено осигуряване и влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351 ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ ИНСПЕКЦИИ В РЕГИОНАЛНИ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2005 Г.)

history § 12. Постановлението влиза в сила от 1 февруари 2005 г.

   Реклама:

ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ - коментират експертите

Считат ли се за карантина преустановените със заповед посещения в детските градини и ясли

Счита ли се за карантина затварянето на детските заведения по смисъла на чл. 162, ал. 1 от КТ и чл. 13а от КСО и имат ли право служителите, които имат малки деца да си вземат болнични от личните лекари за времето, през което принудително са затворени детските заведения? - На основание чл. 6. (1) от Наредба за медицинската експертиза, временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради...

Промени в данъчните и счетоводни закони в резултат на предприетите мерки и действия по време на извънредното положение

сп. Български законник | Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в Закона за счетоводството, Закона за независимият финансов одит, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и т.н...

Извънредното положение - трудово-правни аспекти

сп. Български законник | Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика, разглежда преустановяването на работата при извънредно положение, отпуските по време на извънредно положение, въвеждането на непълно работно време, полагането на извънреден труд, преминаването към работа от разстояние (дистанционна работа), преминаването към надомна работа, прекратяването на трудовите договори и т.н...

Промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с обявеното извънредно положение в страната

в. Седмичен законник | Вержиния ЗАРКОВА - началник-отдел в НОИ: Промените в Кодекса за социално осигуряване са приети с § 5 и 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание. Законът е обнародван в ДВ, бр. 28 и влиза в сила от 13 март 2020 г...

Промени от съществено значение за работодателите, приети със закона за мерките и действията по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ: На 20.03.2020 г. беше приет Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), обн., ДВ, бр. 28/24.3.2020 г. ЗМДВИП има обратна сила, считано от 13.03.2020 г., с изключение на определени разпоредби, които влизат в сила от датата на обнародването...

Деклариране и плащане на републикански данъци и осигурителни вноски по време на извънредното положение

в. Седмичен законник | Национална агенция за приходите: Динамично променящата се ситуация, свързана с корона вируса, изисква строги мерки за опазване на общественото здраве, които да предпазят гражданите от пряката физическа заплаха на COVID-19. Тези мерки неизбежно влияят на икономиката, като създават трудности при декларирането и плащането на данъци и осигурителни вноски. В тази връзка, Народното събрание прие следните промени...

Най-важните новини, свързани с извънредното положение

Редакционният ни екип следи и публикува новините, засягащи професионалната общност. Вижте още...

       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...