По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 46 ОТ 30 НОЕМВРИ 2001 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

ДВ. бр. 55 от 12.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 107 от 11 декември 2001 г., изм., ДВ, бр. 99 от 8 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 63 от 3 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 44 от 12 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 46 от 17 юни 2011 г., доп., ДВ, бр. 44 от 17 май 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 31 март 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 78 от 29 септември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 12 Юли 2019 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (доп., ДВ, бр. 99 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 44 от 2009 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за железопътен превоз на опасни товари и/или свързаните с него товаро-разтоварни и маневрени дейности, в т.ч. класификацията на опасните товари;
2. изискванията към опаковката и транспортните средства, към превозните документи и реда за издаването им;
3. (доп., ДВ, бр. 78 от 2017 г.) задълженията на изпращача, превозвача и на получателя във връзка с превозите на опасни товари, както и на управителя на железопътната инфраструктура;
4. условията и редът за назначаването и професионалната квалификация на консултанти по безопасността на превозите на опасни товари;
5. (нова, ДВ, бр. 46 от 2011 г.) изискванията към лицата, изпълняващи функции, свързани с превоз на опасни товари.