По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 19 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ДВ. бр. 57 от 26.06.2020г.

Обн., ДВ, бр. 51 от 15 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 42 от 23 май 2006 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 45 от 8 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 18 от 4 март 2014 г., изм., ДВ, бр. 30 от 9 април 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25 февруари 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 26 юни 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. (1) (изм., ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) С тази наредба се уреждат:
1. изискванията за качество, здравно състояние, опаковане и етикетиране на зеленчуковия посадъчен материал, съгласно разпоредбите на Директива 92/33/ЕС и Директива 93/61/ЕС, въведени с тази наредба;
2. списъкът на специфичните вредни организми и болести, които влияят върху качеството на зеленчуковия посадъчен материал, съгласно приложение № 2;
3. одобряването на зеленчуковия посадъчен материал, съответстващ на изискванията по т. 1;
4. предлагането на пазара на Общността на зеленчуков посадъчен материал;
5. специфичните мерки за наблюдение и контрол на производството и търговията на зеленчуков посадъчен материал от производителите и/или търговците, съгласно Директива 93/62/ЕС, въведена в тази наредба.
(2) (изм., ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г., изм., ДВ, бр. 30 от 2019 г., в сила от 09.04.2019 г.) Наредбата се прилага за размножителен посадъчен материал и посадъчен материал за производство на зеленчуци от сортове и/или хибриди на зеленчукови култури, посочени в приложение № 1, в съответствие с изискванията на Директива 92/33/ЕС и в случаите, където е подходящо за прилагане, с изискванията на Директива 2000/29/ЕС за защитни мерки срещу вредни организми при внос на растения и растителни продукти в страните членки, въведена в Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.).
(3) (нова, ДВ, бр. 42 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 2007 г., в сила от 06.03.2007 г.) Когато части от растения (подложки) на други видове по условията на чл. 4 на Директива 93/61/ЕС, различни от посочените в приложение № 1, се използват като размножителен материал (компоненти) за създаването на сортове и/или хибриди зеленчуков посадъчен материал, те трябва да са от видове, посочени в съответните наредби по чл. 29, ал. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) и в съответствие с Директива 2000/29/ЕС.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...