По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 15 ОТ 5 МАЙ 2004 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА РЕГИСТРИТЕ ОТ КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР И ЗА ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ДВ. бр. 97 от 19.11.2021г.

Обн., ДВ, бр. 54 от 23 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2005 г., изм., ДВ, бр. 12 от 7 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 22 от 13 март 2007 г., изм., ДВ, бр. 63 от 15 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 68 от 1 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 13 от 17 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 49 от 29 юни 2010 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 15 август 2014 г., изм., ДВ, бр. 90 от 31 октомври 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 95 от 28 ноември 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 101 от 7 декември 2018 г., доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 12 юли 2019 г., изм. и доп., ДВ, бр. 30 от 31 март 2020 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 10 юли 2020 г., изм., ДВ, бр. 48 от 8 юни 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г., изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 19 ноември 2021 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С наредбата се определя редът за воденето и съхраняването на регистрите по чл. 30, ал. 1 от Закона за комисията за финансов надзор (ЗКФН) от Комисията за финансов надзор, наричана по-нататък "комисията", както и подлежащите на вписване обстоятелства.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...