По вид документ > Нормативни актове > Международноправни актове > Конвенции > МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1988 Г.
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА МОРЕ ОТ 1974 Г., КАКТО Е ИЗМЕНЕНА С ПРОТОКОЛА ОТ 1988 Г.

ДВ. бр. 40 от 17.05.2019г.

(Ратифицирана с Указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България, ДВ, бр. 61 от 1983 г. В сила от 2 февруари 1984 г.)
Издаденa от Министерството на транспорта и съобщенията
Обн., ДВ, бр. 12 от 4 февруари 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 17 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 28 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 22 от 14 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 17 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 24 от 21 март 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., изм., ДВ, бр. 40 от 17 май 2019 г.

 

history Договарящите се правителства,
като желаят да допринесат за безопасността на човешкия живот на море посредством установяване в съвместно споразумение на унифицирани принципи и правила, насочени към това,
като считат, че тази цел може да се постигне най-добре посредством сключване на конвенция, която да замени Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1960 г., като се вземат под внимание достиженията след сключване на тази конвенция,
се споразумяха за следното:

history Общи задължения по конвенцията
Член I
(а) Договарящите се правителства се задължават да изпълняват разпоредбите на тази конвенция и анекса към нея, който представлява неразделна част от тази конвенция. Всяко упоменаване на тази конвенция представлява в същото време и упоменаване на анекса към нея.
(b) Договарящите се правителства се задължават да приемат всички закони, постановления, заповеди и наредби и да предприемат всякакви други мерки, които са необходими за въвеждане на тази конвенция изцяло и напълно в действие, така че да се обезпечи с оглед безопасност на човешкия живот годност на всеки кораб да изпълнява своето предназначение.