По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ДВ. бр. 65 от 07.08.2018г.

Обн., ДВ, бр. 96 от 29 октомври 2004 г., изм., ДВ, бр. 103 от 23 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 82 от 10 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 69 от 5 август 2008 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2009 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 28 април 2009 г., изм., ДВ, бр. 50 от 2 юли 2010 г., изм., ДВ, бр. 88 от 9 ноември 2010 г., изм., ДВ, бр. 68 от 2 август 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 10 от 30 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 65 от 7 август 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда мерките за опазване на обществения ред, както и мерките срещу противообществени прояви, извършени при провеждането на спортни мероприятия.
(2) Законът се прилага и по отношение на български граждани, извършили нарушения в чужбина, за които не им е наложено наказание.