По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 145 ОТ 11 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 145 ОТ 11 АВГУСТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕМОНТ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

ДВ. бр. 40 от 15.05.2018г.

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Обн. ДВ. бр.87 от 5 Октомври 2004г., изм., ДВ, бр. 40 от 15 Май 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за лицензиране на физически и юридически лица, извършващи техническо обслужване и ремонт на граждански въздухоплавателни средства, с които се изпълняват търговски въздушни превози, и на компоненти, предназначени за монтаж на граждански въздухоплавателни средства, наричани по-нататък за краткост "авиационна техника". Техническото обслужване и ремонтът на авиационна техника се извършват за поддържане на летателната годност на въздухоплавателни средства.
(2) Техническо обслужване и ремонт на самолети с максимална излетна маса под 5700 кг и вертолети с максимална излетна маса под 3175 кг, с които се изпълняват специализирани авиационни дейности, се извършват при спазване на изисквания по глава четвърта, раздел VI от наредбата.
(3) Техническо обслужване и ремонт на въздухоплавателни средства с максимална излетна маса под 5700 кг, които извършват нетърговски полети, може да се извършват и от физически лица, които притежават свидетелство за правоспособност за извършване на техническо обслужване на въздухоплавателни средства.