По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 49 ОТ 5 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 102 от 19 ноември 2004 г., попр., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2004 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 4 август 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 9 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) за земеделските и горските територии и регистрите към нея.
(2) Картата на възстановената собственост обединява данните от плана за земеразделяне, картата на съществуващите стари реални граници, картата на възстановимите стари реални граници на земеделските земи, създадени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и картата на възстановената собственост върху гори и земи от горския фонд, създадена по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ).
(3) (изм., ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Включването в КВС на данни, които са обект на кадастрална и специализирани карти по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), тяхното поддържане и ползването им се извършва по договор между министъра на земеделието, храните и горите и съответното ведомство или община.
(4) Извън случаите по ал. 3 включването в КВС, поддържането и ползването на данни за промени, настъпили в резултат от изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на техническата инфраструктура по Закона за устройство на територията (ЗУТ), се извършва по договор с инвеститора/възложителя.
(5) (изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Данни за сгради и съоръжения в поземлените имоти могат да се нанасят допълнително в КВС по искане на заинтересувани лица след представяне на съответните документи.
(6) (изм., ДВ, бр. 59 от 2015 г.) Данните по ал. 2 - 5 се предоставят и приемат в "ZEM формат".
(7) (нова, ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) При условия, определени с договор, Министерството на земеделието, храните и горите предоставя безвъзмездно на държавни органи, разпоредители с бюджет, и на общини данните по ал. 6, необходими за изпълнение на техни правомощия.
(8) (нова, ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) Министерството на земеделието, храните и горите предоставя данните по ал. 2 - 5 на правоспособни лица, вписани в регистрите по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, съгласно чл. 115 от ЗУТ и § 6, ал. 7 от преходните разпоредби на ЗУТ с цел изготвяне на подробни устройствени и парцеларни планове (ПУП и ПП) и кадастрални карти и кадастрални регистри (КК и КР) по реда на чл. 35а от ЗКИР.
(9) (нова, ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г.) За получаване на данните в Министерството на земеделието, храните и горите се подава заявление по образец (приложение № 15), което съдържа:
1. целта и обхвата на исканата цифрова информация;
2. (отм., ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.)
3. (изм., ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) декларация по образец (приложение № 16) за поверителност и неразпространение на данните;
4. запаметяващо устройство или оптичен носител.
(10) (нова, ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм., ДВ, бр. 21 от 2018 г., в сила от 09.03.2018 г., доп., ДВ, бр. 92 от 2018 г., в сила от 06.11.2018 г.) Данните по ал. 2 - 5 се предоставят записани на устройството по ал. 9, т. 4 или по електронна поща в срок до 5 работни дни от представяне на документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, приета с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. (ДВ, бр. 57 от 1997 г.), при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.