По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 19 ОТ 8.12.2004 г. ЗА ПЕНСИОННИТЕ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2021 г.)
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 19 ОТ 8.12.2004 г. ЗА ПЕНСИОННИТЕ РЕЗЕРВИ И РЕЗЕРВИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ИЗПЛАЩАНЕТО НА ПОЖИЗНЕНИ ПЕНСИИ (ЗАГЛ. ИЗМ., ДВ, БР. 60 ОТ 2021 г.)

ДВ. бр. 60 от 20.07.2021г.

Обн., ДВ, бр. 110 от 17 декември 2004 г., изм., ДВ, бр. 18 от 27 февруари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 60 от 20 юли 2021 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 60 от 2021 г.) С наредбата се определят:
1. редът за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, наричан по-нататък доброволен пенсионен фонд;
2. изискванията към формирането, изчисляването и поддържането на резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии, допълването им и освобождаването на средства от тях от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...