По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 2 ОТ 21 АПРИЛ 2005 Г. ЗА ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР`

ДВ. бр. 68 от 31.07.2020г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 10 Май 2005 г., изм. и доп., ДВ, бр. 68 от 31 Юли 2020 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Тази наредба урежда създаването, организацията, съдържанието, воденето и съхраняването на имотния регистър.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...