По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ

ДВ. бр. 94 от 29.11.2019г.

Обн., ДВ, бр. 39 от 10 май 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 25 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 29 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 95 от 1 декември 2009 г., изм., ДВ, бр. 28 от 5 април 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм., ДВ, бр. 12 от 13 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 8 от 29 януари 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 октомври 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 10 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 94 от 29 ноември 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. С този закон се уреждат редът и начинът за единна регистрация в регистър БУЛСТАТ и за връзките на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи.