По вид документ > Нормативни актове - отменени > Наредби > НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 22 ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ХРАНИ

ДВ. бр. 89 от 16.10.2020г.

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Обн., ДВ, бр. 93 от 21 Октомври 2003 г., отм., ДВ, бр. 89 от 16 Октомври 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за вземане на проби от храни, произведени в страната или от внос, за извършване на лабораторни анализи за целите на държавния контрол върху храните.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...