По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

ДВ. бр. 31 от 12.04.2019г.

Обн., ДВ, бр. 71 от 13 август 2004 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 40 от 2 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 55 от 7 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 31 от 12 април 2019 г.

 

Глава първа.
Обща разпоредба

history Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн;
2. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения за производство на тютюневи изделия.