По тематика > Труд и работна заплата > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

НАРЕДБА № 4 ОТ 14 ОКТОМВРИ 2002 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

ДВ. бр. 100 от 24.11.2020г.

Обн., ДВ, бр. 105 от 8 ноември 2002 г., изм. и доп., ДВ, бр. 100 от 24 ноември 2020 г.

 

Раздел I.
Общи положения

history Чл. 1. С наредбата се определят минималните изисквания за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и безопасността при експозиция на биологични агенти на работното място.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...