По вид документ > Нормативни актове > Наредби > НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

ДВ. бр. 81 от 10.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 19 от 2 март 2001 г., изм., ДВ, бр. 15 от 17 февруари 2006 г., изм. и доп., ДВ, бр. 81 от 10 октомври 2017 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 81 от 2017 г.) С наредбата се определя редът, по който Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, наричан за краткост "регистъра".
Обявление на
Централна избирателна комисия
с адрес: гр. София 1169, пл. „Княз Александър І“ № 1, тел. – 02 939 3719
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане на длъжността „Финансов контрольор“ в администрацията на ЦИК още...
ОБЯВЯВА: Процедура за подбор за заемане длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Администрация“ в ЦИК още...