По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

ДВ. бр. 60 от 30.07.2019г.

Обн., ДВ, бр. 74 от 13 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 98 от 14 декември 2010 г., доп., ДВ, бр. 32 от 24 април 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 3 февруари 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2 юли 2019 г., доп., ДВ, бр. 60 от 30 юли 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. Този закон урежда:
1. оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум;
2. определянето на степента на шумовото натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива в околната среда и разработването на стратегически карти за шум;
3. акустичното планиране чрез разработването на плановете за действие въз основа на резултатите от картотекирането с оглед предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, най-вече в случаи, при които превишаването на стойностите на даден показател за шум може да предизвика вредно въздействие върху здравето на хората, или за запазване стойностите на показателите за шума в околната среда в районите, в които стойностите не са надвишени;
4. достъпа и предоставянето на информация на обществеността за шума в околната среда и неговото въздействие;
5. (изм., ДВ, бр. 52 от 2019 г.) компетенциите на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на шума в околната среда.