По тематика > Безопасни условия на труд > Общи нормативни актове > ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН за правната помощ

ДВ. бр. 92 от 06.11.2018г.

Обн., ДВ, бр. 79 от 4 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 17 от 24 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 32 от 27 април 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 99 от 17 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г., изм., ДВ, бр. 82 от 21 октомври 2011 г., изм., ДВ, бр. 99 от 16 декември 2011 г., доп., ДВ, бр. 82 от 26 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 28 от 19 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 53 от 27 юни 2014 г., доп., ДВ, бр. 97 от 6 декември 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 13 от 7 февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 63 от 4 август 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 6 юли 2018 г., доп., ДВ, бр. 77 от 18 септември 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 92 от 6 ноември 2018 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. Този закон урежда правната помощ по наказателни, граждански и административни дела пред всички съдебни инстанции.