Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Счетоводен семинар 2022

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2022

Теми и лектори:

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Годишно данъчно приключване 2021 г. по реда на ЗКПО
Бойко КОСТОВ

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Български законник

Четете изданията на БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК за 2022

сп. БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК

в. СЕДМИЧЕН ЗАКОННИК

в. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛСписание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика


Седмичен вестник за актуални въпроси, отговори и коментари


Двуседмичен вестник за справочна информация и практически казуси
По вид документ > Нормативни актове > Постановления > ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ТРАСЕКА
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
Не сте абонат на Експертис?
Разгледайте продукта ни с БЕЗПЛАТНА ТЕСТОВА ПАРОЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 19 ЮЛИ 2000 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ТРАСЕКА

ДВ. бр. 36 от 13.05.2022г.

Обн., ДВ, бр. 62 от 28 юли 2000 г., изм., ДВ, бр. 4 от 12 януари 2001 г., изм., ДВ, бр. 78 от 30 септември 2005 г., изм., ДВ, бр. 84 от 21 октомври 2005 г., изм., ДВ, бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм., ДВ, бр. 93 от 24 ноември 2009 г., изм., ДВ, бр. 25 от 25 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 36 от 13 май 2022 г.

 

history МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

history Чл. 1. (1) Създава Държавно-обществена консултативна комисия ТРАСЕКА за прилагане на разпоредбите и за упражняване на контрол по изпълнението на Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развитието на коридора Европа-Кавказ-Азия от 8 септември 1998 г. (ДВ, бр. 79 от 1999 г.), наричана по-нататък "основната спогодба", и за осъществяване на проектите на програмата ТРАСЕКА на Европейския съюз.
(2) Държавно-обществената консултативна комисия ТРАСЕКА, наричана по-нататък "комисията":
1. подпомага представителя на Република България в междуправителствената комисия ТРАСЕКА при изработване на позиции на българската страна по въпроси, свързани с прилагането на основната спогодба;
2. подготвя предложения за изменения и допълнения на основната спогодба и техническите приложения към нея;
3. проучва и анализира информацията за възникващи проблеми, свързани с прилагането на основната спогодба на територията на Република България, и разработва предложения за тяхното преодоляване;
4. работи в тясна връзка с постоянния секретариат по ТРАСЕКА и с националните комисии на страните по основната спогодба;
5. разработва предложения и съдейства на компетентните държавни органи и на заинтересуваните организации за изпълнението на препоръките на постоянния секретариат по ТРАСЕКА, свързани с прилагането на основната спогодба и техническите приложения към нея, и разпространява получените от постоянния секретариат информации;
6. подготвя становища по проекти за изменение на националното законодателство в областите, които имат отношение към основната спогодба и развитието на ТРАСЕКА, и подготвя информации за такива изменения до постоянния секретариат по ТРАСЕКА;
7. подготвя предложения за български или за съвместни с други заинтересувани страни проекти в рамките на програмата ТРАСЕКА;
8. изготвя и представя на Министерския съвет и на постоянния секретариат по ТРАСЕКА ежегодни доклади за дейността си.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...