По тематика > Търговско и облигационно право > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ВЪВЕДЕТЕ ВАШАТА ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП

ЗАКОН за защита на потребителите

ДВ. бр. 45 от 07.06.2019г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 51 от 23 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 53 от 30 юни 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 21 юли 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 31 от 13 април 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 102 от 28 ноември 2008 г., изм., ДВ, бр. 23 от 27 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 42 от 5 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 82 от 16 октомври 2009 г., изм., ДВ, бр. 15 от 23 февруари 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 5 март 2010 г., изм., ДВ, бр. 97 от 10 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 18 от 1 март 2011 г., изм., ДВ, бр. 38 от 18 май 2012 г., доп., ДВ, бр. 56 от 24 юли 2012 г., изм., ДВ, бр. 15 от 15 февруари 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 15 март 2013 г., изм., ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 61 от 25 юли 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г., изм., ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 г., изм., ДВ, бр. 102 от 29 декември 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 59 от 29 юли 2016 г., изм., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 8 от 24 януари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 103 от 28 декември 2017 г., изм., ДВ, бр. 7 от 19 януари 2018 г., изм., ДВ, бр. 20 от 6 март 2018 г., изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 4 май 2018 г., изм., ДВ, бр. 17 от 26 февруари 2019 г., доп., ДВ, бр. 45 от 7 юни 2019 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

history Чл. 1. (1) Този закон урежда защитата на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите в тази област.
(2) Целта на този закон е да осигури защита на следните основни права на потребителите:
1. право на информация за стоките и услугите;
2. право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;
3. (изм., ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г., изм., ДВ, бр. 102 от 2008 г.) право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките;
4. право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки;
5. право на достъп до съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове;
6. право на образование по въпроси, отнасящи се до защитата им;
7. право на сдружаване с цел защита на интересите им;
8. право на представителство пред държавните органи, вземащи решения по въпроси, които ги засягат.

   Реклама:
       
  вижте пълния списък...   вижте пълния списък...   вижте пълния списък...