По тематика > Осигуряване > Нормативни актове (основни) > Наредби > НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ"
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ
Документът има по-нова версия, която е достъпна само за абонати.

НАРЕДБА за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

ДВ. бр. 8 от 28.01.2014г.

Обн., ДВ, бр. 1 от 3 януари 2006 г., изм., ДВ, бр. 2 от 8 януари 2010 г., изм., ДВ, бр. 14 от 15 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 5 от 18 януари 2013 г., доп., ДВ, бр. 8 от 28 януари 2014 г.

 

history Чл. 1. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) С наредбата се урежда редът за внасяне и разпределяне на внесените в Националната агенция за приходите (НАП) суми от задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", както и другите им приходи от установени задължения и лихви.

history Чл. 2. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за държавното обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд и вноските, установените задължения и лихви за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се внасят по банковата сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП, по която се внасят приходите на централния бюджет.
(2) Осигурителните вноски, установените задължения и лихви за допълнително задължително пенсионно осигуряване се внасят по банковата сметка за допълнително задължително пенсионно осигуряване на компетентната ТД на НАП.

history Чл. 2а. (нов, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.02.2013 г.) Задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се изчисляват до втория знак след десетичната запетая за всяко осигурено лице поотделно, като закръгляването им се извършва по следния начин:
1. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 0 до 4, втората цифра след десетичната запетая остава непроменена;
2. когато третата цифра след десетичната запетая е в интервала от 5 до 9, се прибавя единица към втората цифра след десетичната запетая.

history Чл. 3. (1) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в сметките по чл. 2 чрез търговска банка, лицензиран пощенски оператор или поделенията им, като в платежните документи вписват съответно ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца), ЕГН (ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.
(2) (доп., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираните с 13-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.
(3) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г., подават заявление съгласно приложение № 1 преди внасянето на вноските.
(4) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителите и самоосигуряващите се лица, когато имат повече от едно задължение за допълнително задължително пенсионно осигуряване, на основание чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване могат да заявят кое от тях погасяват до започването на принудителното им събиране, като подадат заявление съгласно приложение № 2.
(5) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Заявленията по ал. 3 и 4 се подават в компетентната ТД на НАП.

history Чл. 4. (изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Събраните по сметките по чл. 2 средства се централизират ежедневно към сметки на НАП в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и от управителя на Българската народна банка, като средствата по чл. 2, ал. 1 се превеждат по сметка на НАП за приходите на централния бюджет, а тези по чл. 2, ал. 2 - по сметката на НАП по чл. 6, ал. 2.

history Чл. 5. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history Чл. 6. (1) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване и за Учителския пенсионен фонд от бюджетните предприятия, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по сметка на Националния осигурителен институт (НОИ) в Българската народна банка, а здравноосигурителните вноски - по сметка на НЗОК в Българската народна банка, с изключение на вноските по ал. 4.
(2) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по сметката за чужди средства на НАП за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка с изключение на вноските по ал. 4.
(3) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване за осигурените от НОИ и НЗОК лица се превеждат от сметките на НОИ и НЗОК по сметката по ал. 2.
(4) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Националният осигурителен институт и НЗОК се разчитат помежду си за дължимите от тях здравноосигурителни вноски и вноски за държавното обществено осигуряване по ред, определен от министъра на финансите.

history Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) Постъпилите по сметката по чл. 4 на НАП в Българската народна банка суми за държавното обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се превеждат от НАП по сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка, а за приходите на НЗОК - съответно по сметката на НЗОК в Българската народна банка.
(2) Преводите по ал. 1 се извършват веднъж месечно, освен когато министърът на финансите е определил по-кратък срок.
(3) Текущо през годината преводите по ал. 1 могат да се извършват и на базата на прогнозни разчети, като окончателното годишно разчитане се извършва до 30 юни на следващата година.
(4) Сумите, отнасящи се за Учителския пенсионен фонд и за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", се прехвърлят от сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване по съответните им сметки в Българската народна банка.
(5) (нова, ДВ, бр. 8 от 2014 г.) За целите на изготвяне на отчетите за касовото изпълнение на централния бюджет, бюджетите на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" и бюджета на Националната здравноосигурителна каса неуточнените към края на отчетния период суми, постъпили по сметките по чл. 2, ал. 1, се разпределят по съответните бюджети на базата на относителния дял на съответния бюджет в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми, намалени със сумите по ал. 6.
(6) (нова, ДВ, бр. 8 от 2014 г.) За целите на ал. 5 в общия размер на установените и постъпили за съответния период суми не се включват приходите от дивидент за държавата, както и обособено отчетените по предвидените за това кодове в централния бюджет постъпления от сметките за чужди средства на НАП за принудително събиране и конфискувани активи и сумите по разчетите с банки при годишното приключване на банковите сметки на НАП.
(7) (нова, ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Сумите по ал. 5 се включват в преводите по ал. 1 - 4.

history Чл. 8. (1) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НАП във връзка с извършените преводи по чл. 6.
(2) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НОИ и НЗОК във връзка с извършените преводи по чл. 6, ал. 1.

history Чл. 9. (1) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Централизираните средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване от осигурителни вноски и лихви върху тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица, размера на осигурителните им вноски и данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (нова, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.07.2013 г.) Когато подадените данни за осигурените лица не съответстват на внесените осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване, преводите към сметките на пенсионноосигурителните дружества и НОИ се извършват пропорционално на осигурителните вноски за лицата в размер, не по-голям от изчисления съгласно данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
(3) (доп., ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., предишна ал. 2, изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Вноските за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат по сметката на НОИ за държавното обществено осигуряване в Българската народна банка.
(4) (отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 3, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)
(5) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 4, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Средствата, които поради липсваща, недостатъчна или погрешна информация в данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване или в банковите документи не са разпределени в срока по чл. 159, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, се влагат по депозитни сметки в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите.
(6) (Предишна ал. 5, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Правилата по ал. 4 се прилагат и за сумите от вноски за осигурените лица до избора или служебното разпределение в професионален и/или в универсален пенсионен фонд.
(7) (Предишна ал. 6, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Националната агенция за приходите ежегодно разпределя лихвата от вложените на депозит средства по ал. 4 и ги превежда по сметките на професионалните и универсалните пенсионни фондове, открити от управляващите ги пенсионноосигурителни дружества и фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. Разпределянето се извършва пропорционално на размера на осигурителните вноски, преведени към професионалните и универсалните фондове и фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване за предходната година.

history Чл. 10. (отм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

history Чл. 11. (1) (изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Националната агенция за приходите предоставя информацията за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски на пенсионноосигурителните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срокове, определени с договорите по чл. 159, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Националната агенция за приходите води електронен регистър на осигурените лица по професионален и универсален пенсионен фонд.
(3) (изм., ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Националната агенция за приходите предоставя информация на НОИ за лицата по чл. 9, ал. 2 и за размера на събраните за тях осигурителни вноски по ред и в срокове, определени в инструкция.

history Чл. 12. (отм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history Чл. 13. (изм., ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Взаимоотношенията между НАП и съответното пенсионноосигурително дружество, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, наредбата и другите нормативни актове, във връзка с реда и сроковете за превеждане на осигурителните вноски, установените задължения и лихвите върху тях, обмена на необходимата информация - нейното съдържание, срокове и начин на предоставяне се конкретизират с договора по чл. 159, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, включително отговорността на страните при неспазване на договорените задължения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

history § 1. (Предишен § 1 от преходни разпоредби, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Наличността по разплащателната сметка на НОИ в Българската народна банка за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително лихвата по срочния депозит, се прехвърля в първия работен ден на 2006 г. по сметка на НАП за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка.

history § 2. (нов, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

history § 2а. (нов, ДВ, бр. 8 от 2014 г.) Разпоредбите на чл. 7, ал. 5 - 7 се прилагат и за изготвянето на годишните отчети за касовото изпълнение на съответните бюджети и фондове за 2013 г., както и за годишното разчитане за 2013 г. по реда на чл. 7, ал. 3.

history § 3. (Предишен § 2, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Наредбата се приема на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

history § 4. (Предишен § 3, ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 г. (ОБН., ДВ, БР. 2 ОТ 2010 г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 г.)

history § 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2011 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ (ОБН., ДВ, БР. 14 ОТ 2011 г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 г.)

history § 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД "ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ", ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 г. (ОБН., ДВ, БР. 5 ОТ 2013 г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 г.)

history § 16. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на обнародването му, и § 9, т. 1, която влиза в сила от 1 юли 2013 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 3, ал. 3

history (ново, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history

Вх. №.........../.................

До ТД .............................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за разпределение на осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.

От ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

ЕИК по БУЛСТАТ

Адрес за кореспонденция

.................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Адрес по чл. 8 ДОПК

.................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Представлявано от

.................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че внасям осигурителни вноски, които се отнасят за месец

година

г.,

в следните размери:

1.

ДОО

лв.

2.

Учителски пенсионен фонд

лв.

3.

Дължими вноски за ДЗПО - Универсален пенсионен фонд

лв.

4.

Дължими вноски за ДЗПО - Професионален пенсионен фонд

лв.

5.

Дължими вноски за здравно осигуряване

лв.

Дата на възникване на задължението за внасяне на осигурителните вноски: _________ г.

Дата: .......................

Подпис: ............................

(печат)

Заявлението се подава на основание чл. 3, ал. 3 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" от осигурителите и самоосигуряващите се лица, с изключение на лицата по чл. 40, ал. 5 ЗЗО, които внасят задължителни осигурителни вноски, отнасящи се за периоди преди 1 януари 2005 г.

history ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 3, ал. 4

history (ново, ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

history

Вх. №.........../.................

До ТД ............................

З А Я В Л Е Н И Е

по чл. 3, ал. 4 от Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

От ..........................................................................................................................................................................................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

         

ЕИК по БУЛСТАТ

            

Адрес за кореспонденция

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Адрес по чл. 8 ДОПК

....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

Представлявано от

..................................................................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Заявявам, че:

 Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:

Месец

Година

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 Желая да погася задължението си за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен фонд по реда на чл. 159, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване за съответните месеци и години в следната последователност:

Месец

Година

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Дата: .......................

Подпис: ............................

(печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Националната агенция за приходите. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите в качеството й на администратор на лични данни можете да намерите на интернет адрес: www.nap.bg, и на информационните табла в териториалните дирекции.

Адрес на Централното управление на Националната агенция за приходите: гр. София,

бул. Дондуков № 52.