По тематика > Безопасни условия на труд > Околна среда > НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 3 ОТ 2006 Г.)

ДВ. бр. 3 от 10.01.2006г.

Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 10 Януари 2006 г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

history Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционните предложения по чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие.