По вид документ > Нормативни актове > Закони > ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

ЗАКОН за геодезията и картографията

ДВ. бр. 41 от 21.05.2019г.

Обн., ДВ, бр. 29 от 7 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 57 от 13 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 36 от 4 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., изм., ДВ, бр. 74 от 15 септември 2009 г., изм., ДВ, бр. 77 от 1 октомври 2010 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм., ДВ, бр. 66 от 26 юли 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 109 от 20 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 49 от 13 юни 2014 г., изм., ДВ, бр. 98 от 28 ноември 2014 г., изм., ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2015 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 юли 2017 г., изм. и доп., ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.

 

Глава първа.
Общи положения

history Чл. 1. (1) Този закон урежда организацията, управлението, финансирането и изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица.
(2) Законът създава условия за:
1. поддържане на единна геодезическа основа за извършване на геодезически и картографски дейности;
2. осигуряване на актуална и единна геоинформация за територията на страната чрез топографско картографиране и чрез други методи и средства;
3. осигуряване на съответна на предназначението точност на създадените чрез геодезически и картографски дейности материали и данни;
4. осъществяване на контрол върху качеството на резултатите от геодезическите и картографските дейности;
5. взаимодействие между органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, физическите и юридическите лица при изпълнението на дейности по геодезия и картография;
6. въвеждане на международни и европейски стандарти в геодезическите и картографските дейности в страната.
(3) Геодезическите и картографските дейности, осъществявани при създаването и поддържането на кадастъра, се уреждат със Закона за кадастъра и имотния регистър.