По вид документ > Нормативни актове > Кодекси > АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
ДОКУМЕНТ, ДОСТЪПЕН САМО ЗА АБОНАТИ

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ДВ. бр. 85 от 24.10.2017г.

Обн., ДВ, бр. 30 от 11 април 2006 г., изм., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 94 от 31 октомври 2008 г., изм., ДВ, бр. 35 от 12 май 2009 г., изм., ДВ, бр. 100 от 21 декември 2010 г., изм., ДВ, бр. 39 от 20 май 2011 г., изм., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 104 от 3 декември 2013 г., изм. и доп., ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г., изм. и доп., ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 г., доп., ДВ, бр. 13 от 7 Февруари 2017 г., изм., ДВ, бр. 58 от 18 Юли 2017 г., доп., ДВ, бр. 63 от 4 Август 2017 г., изм., ДВ, бр. 85 от 24 Октомври 2017 г.

 

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава първа.
ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ДЕЙСТВИЕ